Niedziela 20-01-2019, imieniny Fabiana, Sebastiana
 
Rek

UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Rosjanie rezygnują z zamówień, a port traci

 
Elbląg, Rosjanie rezygnują z zamówień, a port traci Poprzedni rok dla elbląskie portu był bardzo udany, teraz sytuacja wygląda znacznie gorzej (fot. arch. WS)
Rek

Od kilku tygodni zmniejsza się ilość towarów przeładowywanych w elbląskim porcie. Rosjanie rezygnują z zamówień na materiały budowlane, bo spadek wartości rubla sprawił, że ich sprowadzanie z Polski im się nie opłaca. Słabszy rubel to jeden z efektów rosyjskiego embarga na owoce i warzywa - czytamy w onet.pl.

Poprzedni rok był dla elbląskiego portu udany, wzrósł przeładunek towarów, zwiększyła się ilość barek, szacowano, że ilość przeładunków wzrośnie. Od kilku tygodni sytuacja wygląda całkiem inaczej.
     Jak czytamy w onet.pl:
"- W ubie­głym ty­go­dniu prze­ła­do­wa­li­śmy w por­cie za­le­d­wie 9 tys. ton to­wa­rów. To nie­wie­le, do nie­daw­na prze­ła­do­wy­wa­li­śmy znacz­nie wię­cej - po­wie­dział dy­rek­tor el­blą­skie­go portu Ar­ka­diusz Zgliń­ski i dodał, że w jego oce­nie na zna­czą­cy spa­dek prze­ła­dun­ków w por­cie ma wpływ sy­tu­acja po­li­tycz­na, a kon­kret­nie wpro­wa­dzo­ne na po­cząt­ku sierp­nia przez Rosję sank­cje zwią­za­ne z za­ka­zem im­por­tu z Pol­ski owo­ców i wa­rzyw. De­cy­zja o sank­cjach w ob­wo­dzie ka­li­nin­gradz­kim spo­wo­do­wa­ła spa­dek war­to­ści rubla, przez co pol­skie to­wa­ry stały się nagle dla Ro­sjan droż­sze".
     
     Polskie towary nieopłacalne
"Dla el­blą­skie­go portu spa­dek war­to­ści rubla w Ka­li­nin­gra­dzie w bły­ska­wicz­nym tem­pie zaś prze­ło­żył się na zmniej­sze­nie za­ma­wia­nych przez Ro­sjan w Pol­sce to­wa­rów, zwłasz­cza zaś - ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych, które do Ka­li­nin­gra­du wy­sy­ła­ne były wła­śnie drogą mor­ską. Do nie­daw­na tzw. bu­dow­lan­ka sta­no­wi­ła 95 proc. wszyst­kich to­wa­rów wy­sy­ła­nych z El­blą­ga do Ka­li­nin­gra­du. Popyt na te to­wa­ry w Ka­li­nin­gra­dzie jest bar­dzo duży, po­nie­waż pol­skie ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne cie­szą się w tej czę­ści Rosji dobrą opi­nią co do ja­ko­ści, i do nie­daw­na były także atrak­cyj­ne ce­no­wo.
     - Ale teraz już pol­skie to­wa­ry prze­sta­ły być dla Ro­sjan opła­cal­ne, po­nie­waż na­stą­pił spa­dek war­to­ści rubla i au­to­ma­tycz­nie wszyst­ko dla Ro­sjan po­dro­ża­ło. To spra­wia, że Ro­sja­nie zmniej­sza­ją za­mó­wie­nia w pol­skich fir­mach - po­wie­dział Zgliń­ski i dodał, że do ar­ma­to­rów do­cie­ra­ją in­for­ma­cje, że ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne za­czę­li do­star­czać do ob­wo­du ka­li­nin­gradz­kie­go Li­twi­ni. - Do­dat­ko­wo Li­twi­ni roz­li­cza­ją się z Ro­sja­na­mi w ru­blach, a nie jak nasi przed­się­bior­cy - w do­la­rach. Ro­sja­nom jest to na rękę - dodał Zgliń­ski.
     Ar­ma­to­rzy z el­blą­skie­go portu zna­leź­li się nagle w tak nie­ko­rzyst­nym po­ło­że­niu, że roz­wa­ża­ją wy­stą­pie­nie do rządu o re­kom­pen­sa­ty z tego ty­tu­łu. Osta­tecz­nej de­cy­zji jesz­cze nie pod­ję­li. Roz­ża­le­nie osób zaj­mu­ją­cych się wy­sył­ką ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych do Rosji jest duże dla­te­go, że per­spek­ty­wy były wręcz świe­tla­ne - w 2018 roku w Ka­li­nin­gra­dzie za­pla­no­wa­no ro­ze­gra­nie jed­ne­go z mun­dia­lo­wych me­czów i w związ­ku z tym w tej czę­ści Rosji będą prze­pro­wa­dza­ne mo­der­ni­za­cje i in­we­sty­cje bu­dow­la­ne na dużą skalę.
     - Ar­ma­to­rzy, by zwięk­szyć swą kon­ku­ren­cyj­ność, ob­ni­ży­li nawet staw­ki za prze­wo­zy, ale nie­wie­le to daje - po­wie­dział Zgliń­ski."
     
     Ratunkiem przekop Mierzei?

"El­blą­ski port pla­no­wał też po­sze­rze­nie ofer­ty w za­kre­sie od­bie­ra­nia z Rosji soi i pasz dla zwie­rząt (w ob­wo­dzie dzia­ła firma, która na ogrom­ną skalę spro­wa­dza soję z Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej). Jed­nak, jak przy­znał Zgliń­ski, wciąż nie ma kom­ple­tu roz­po­rzą­dzeń re­gu­lu­ją­cych spra­wę od­praw fi­to­sa­ni­tar­nych w tym por­cie, a te, które są, w oce­nie Zgliń­skie­go, nie są jed­no­znacz­ne.
     Zgliń­ski za­po­wie­dział, że bę­dzie się sta­rał wy­ja­śniać te kwe­stie m.​in. w mi­ni­ster­stwie rol­nic­twa, ale przy­znał, że na razie i tak nic to nie da, po­nie­waż z po­wo­du spad­ku war­to­ści rubla i spo­wo­do­wa­ne­go tym wzro­stu cen w Rosji nikt nie jest za­in­te­re­so­wa­ny spro­wa­dza­niem z Ka­li­nin­gra­du soi, czy pasz.
     - Nasza sy­tu­acja z po­wo­dów em­bar­ga znacz­nie się po­gor­szy­ła. Na po­cząt­ku roku szło nam świet­nie - mówił Zgliń­ski i podał, że od po­cząt­ku roku w el­blą­skim por­cie prze­ła­do­wa­no już 269 tys. ton, co jest do­brym wy­ni­kiem, po­nie­waż w 2013 przez cały rok prze­ła­do­wa­no 285,5 tony.
     - Na po­cząt­ku roku szło nam tak do­brze, że za­kła­da­łem, że w tym roku prze­ła­du­je­my 330 tys. ton, ale widzę, że jak do­bi­je­my do 300 tys. ton, to bę­dzie do­brze - dodał dy­rek­tor el­blą­skie­go portu.
     Zda­niem Zgliń­skie­go oraz władz El­blą­ga ra­tun­kiem dla portu jest prze­ko­pa­nie Mie­rzei Wi­śla­nej, co w znacz­nym stop­niu "otwo­rzy­ło­by" port w tym mie­ście na wy­mia­nę to­wa­ro­wą z in­ny­mi świa­to­wy­mi por­ta­mi.
     Mimo że ofi­cjal­nie rząd nie zde­cy­do­wał o prze­ko­pie Mie­rzei, el­blą­ski port już za­bez­pie­czył atrak­cyj­ne te­re­ny in­we­sty­cyj­ne le­żą­ce w po­bli­żu za­rów­no portu i rzeki El­bląg na wy­pa­dek ewen­tu­al­nej przy­szłej roz­bu­do­wy".
     
źródło: onet.pl

     
oprac. mw
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
 • Znowu przekop :/, Już chyba nawet ślepy widzi, że ten port istnieje tylko dzięki zamówieniom z Rosji.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
  15 8
  (2014-09-26)
 • Budowlanka idzie gdyż budowana jest fabryka produkująca samochody, osiedla dla pracowników fabryki, domy, stadion i infrastruktura na mistrzostwa w piłce nożnej
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  8 3
  (2014-09-26)
 • Ślepy widzi, że bez przekopu port jak widać, w każdej chwili może przestać istnieć. Bo rubel, bo sankcje, bo sraczka Putina. Kopać!!!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  11 11
  hd(2014-09-26)
 • i dobrze, sankcje to sankcje. Nic tam nie wysyłac, nic nie kupowac aż sie naucza !!!!!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  16 4
  .PREZES.(2014-09-26)
 • BRAWO! a idioci niech dalej nakładają sankcję na Rosję to w Polsce dojdzie do scen jak we Francji no i wtedy morze zmądrzeją? Czytaj "...Kilkuset francuskich rolników, niezadowolonych z obniżania się poziomu ich życia m.in. za sprawą rosyjskich sankcji, zdewastowało w piątek wieczorem siedzibę rolniczego ubezpieczenia społecznego (MSA) i urząd podatkowy w miejscowości Morlaix w Bretanii..." wiadomosci.wp.pl
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
  5 14
  ProrokIgor(2014-09-26)
 • wg W jaki sposób przekop zmieni kurs rubla i zwiększy zamówienia Rosjan? Może mi to ktoś wytłumaczyć? Poza tym jeśli kurs rubla spadł wobec złotego, to rosyjska soja albo pasza jest dla polskiego kupca bardziej atrakcyjna niż poprzednio. Ponadto rozliczenia były pewnie w euro więc rosyjski sprzedawca uzyskuje w przeliczeniu więcej rubli.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
  12 2
  wg(2014-09-26)
 • A podwyżkę pensji dyrektor z rąk p. Wilka otrzymał i zadłużenie miasta wzrasta.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  8 1
  wiza(2014-09-26)
 • Takie bzdury to można opowiadać ludziom którzy maja dwie klasy więcej od pociągu. Jestesmy jedynym państwem na świecie które okazuje sie wszystko uzalezniło od Rosji. Jabłka. kapuste, meble, cegły z cementem i portem elblaskim. Trzeba było wcześniej pomysleć że w jednym kierunku to sprzedaje się kilka praocent własnego eksportu. Trzeba sie też wreszcie zgodzić z tym że Elblag nigdy nie był i nigdy nie bedzie portem morskim Bez wzgledu na to czy przekop bedzie czy nie. A marzenia o dorównaniu portom Trójmista czy Hamburga pozostawmy marzycielom i wyborcom nieswiadomym.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  15 3
  (2014-09-26)
 • To już nie widać Rosjan w L Eclercu, Biedronkach i gdańskiej Ikei? Kurs rubla im nie przeszkadza ? Nasi przedsiębiorcy i dyrektor portu. .. ..
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  5 0
  ket(2014-09-26)
 • Panie Ar­ka­diuszu Zgliń­ski nie ośmieszaj się. Jakie ładunki chce pan przewozić przez przyszły przekop?. Mamy w Elblągu przemysł, który potrzebuje do transportu małych statków. Kolegów chętnych do pilotażu barek po Kanale Elbląskim, przypuszczam, że pan ma. Tylko jeszcze ładunków potrzeba. Import węgla z Kaliningradu odbywa się koleją, co nie świadczy dobrze o wysokości opłat portowych i kompetencji kapitanatu. Miastu bardziej się przyda dwupasmowa siódemka do Gdańska niż przekop.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  11 3
  arek234(2014-09-26)
 • ale o co chodzi? przecież najgłupszy baran wie jak się kończa interesy z ruskimi, one zawsze kończa sie tak samo czyli nagłym załamaniem z tego czy tamtego powodu i kłopotami polskich firm, powinien być prosty przekaz, handlujesz z ruskiem wczesniej czy póxniej pójdziesz z torbami i łap nie wyciagaj po kasę z budżetu
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  8 1
  redew(2014-09-26)
 • Rosjanie nadal przyjeżdżają na zakupy do Elbląga, Gdańska a ilu jest ich w Warszawie np. zachodniej . Naganiacze przy dworcu zabierają ich do pracy. Rubel spadł a oni nadal mają pieniądze na zakupy. Coś tu nie gra.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  (2014-09-26)
Reklama

To kupisz w pasażu portElu

Hosting WWW BIZNES
Domena funkcyjna .com.pl
Podpis elektroniczny zestaw na 2 lata (bez czytnika)
Domena .pl