UWAGA!

Regulamin działu ogłoszeń Elblaskiej Gazety Internetowej portEl.pl
I. Zastrzeżenia wydawcy Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl
 1. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl zwana dalej portEl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
 2. portEl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń.
 3. portEl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.
 4. portEl i jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą działu ogłoszeń portElu, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 5. portEl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik działu ogłoszeń przez zamieszczenie ogłoszenia udziela portElowi pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z działu ogłoszeń portElu.
 7. Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w dziale ogłoszeń portElu , a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody portElu.
 8. W celu zabezpieczenia zamieszczanych przez Uzytkowników zdjęć przed nieuprawnionym kopiowaniem będzie na nie nanoszone logo portElu
 9. portEl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla wydawcy portElu
II. Obowiązki Użytkownika działu ogłoszeń portElu
 1. Użytkownik zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 3. Użytkownik zrzeka się roszczeń wynikających z ingerencji wydawcy portElu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Zamieszczenie oferty sprzedaży lub rozmnażaniu psów i kotów dopuszczalne jest jedynie przez przedstawiciela hodowli zarejestrowanej w organizacji społecznej, która w swych statutowych celach ma hodowlę rasowych psów lub kotów. Ponadto do sprzedaży dopuszczone są jedynie zwierzęta posiadające rodowód. W celu potwierdzenia posiadanych praw w zakresie obrotu i rozmnażania zwierząt w treści oferty musi znaleźć się nazwa oraz adres stowarzyszenia/organizacji, a także nazwa miotu z którego pochodzi zwierzę. portEl zastrzega sobie prawo usunięcia oferty sprzedaży nie spełniającej w/w wymogów. Na wniosek portElu hodowca zobowiązuje się przedstawić dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku oferta zostanie uznana za niezgodną z prawem i usunięta z serwisu.
 6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści ofert zamieszczanych w dziale ogłoszeń portElu, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność
 7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji portEl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby kategorie ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia.
III. Rodzaje ogłoszeń
 1. Ogłoszenie standardowe (darmowe)
  1. Zamieszczane jest w standardowej ramce.
  2. Czas emisji ogłoszenia można ustawić na 3, 7, 14 lub 30 dni.
  3. Nie może zawierać linków do innych stron.
  4. Nie może być wykorzystywane przez osoby fizyczne i prawne świadczące odpłatne usługi, np. korepetycje lub wynajem lokali oraz do zamieszczania ofert sprzedaży pow. 5 tys. zł. Także osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią i ubezpieczeniami proszone są o zamieszczanie ogłoszeń płatnych.
  5. Dopuszczalna długość to 500 znaków.
  6. Nie daje możliwości (z wyjątkiem działu "Drobne", "Dom i ogród" oraz "Elektronika") dodania zdjęcia i formatowania tekstu.
  7. Użytkownik może wprowadzić jedno takie ogłoszenie raz na trzy dni (nie dotyczy ogłoszeń w dziale "Drobne").
  8. Liczba darmowych ogłoszeń zamieszczonych w dziale "Drobne" nie może przekroczyć 100.
 2. Ogłoszenie expresowe (płatne)
  1. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia może być dokonana SMS-em, przelewem internetowym lub z pakietu punktów wg cennika dostępnego na stronach portElu.
  2. Aby otrzymać kod należy wysłać SMS-a na numer wskazany obok formularza dodawania ogłoszeń
  3. Zamieszczane jest na wyróżniającym się tle.
  4. Czas emisji ogłoszenia można ustawić na 3, 7, 14 lub 30 dni.
  5. Nie może być wykorzystywane przez osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność handlową lub/i usługową.
  6. Pozwala na dodanie do 20 zdjęć i formatowanie tekstu.
  7. Dopuszczalna długość nagłówka ogłoszenia to 500 znaków. W rubryce szczegóły ogłoszenia można wpisać dowolną liczbę znaków.
  8. Ogłoszenie expresowe może być w każdym momencie jego emisji "podbite" na górę listy ogłoszeń w wybranej kategorii. Koszty, zasady i sposób "podbicia" ogłoszenia przedstawione są na stronie "Podbijanie ogłoszeń".
  9. SMS może być użyty do powtórzenia ogłoszenia płatnego kodem SMS bez potrzeby łączenia się z Internetem. W tym celu należy wysłać na ten sam numer, co poprzednio SMS-a o treści DPORTELxxxP, gdzie xxx jest numerem ogłoszenia do powtórzenia, np. DPORTEL123456P.
 3. Ogłoszenie premium (płatne)
  1. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia może być dokonana wyłącznie kartą lub przelewem internetowym wg cennika dostępnego na stronach portElu.
  2. Możliwe jest wykupienie pakietu minimum 20 ogłoszeń premium z rabatem 15%.
  3. Wybierane jest losowo z puli ogłoszeń premium i prezentowane na górze strony działu ogłoszeń w specjalnej sekcji.
  4. Zamieszczane jest w złotej, wyróżniającej ramce.
  5. Czas emisji ogłoszenia wynosi 7 dni.
  6. Pozwala na dodanie do 20 zdjęć i formatowanie tekstu.
  7. W sekcji premium ogłoszenia pokazywane są bez formatowania. Formatowanie zachowane jest natomiast na liście ogłoszeń i samym ogłoszeniu.
 4. Ogłoszenie komercyjne (płatne)
  1. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia może być dokonana przelewem zwykłym, przelewem internetowym wg cennika dostępnego na stronach portElu.
  2. Możliwe jest wykupienie pakietu ogłoszeń komercyjnych płatnych przelewem.
  3. Zamieszczane jest na wyróżniającym się tle.
  4. Czas emisji ogłoszenia można ustawić na 3, 7, 14 lub 30 dni.
  5. Dopuszczalna długość nagłówka ogłoszenia to 500 znaków. W rubryce szczegóły ogłoszenia można wpisać dowolną liczbę znaków.
  6. Pozwala na dodanie do 20 zdjęć i formatowanie tekstu.
IV. Zasady zamieszczania i emisji ogłoszeń
 1. Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność usługową lub/i handlową, w szczególności świadczące usługi remontowo-budowlane, kosmetyczne, wynajmu i sprzedaży lokali użytkowych i letniskowych, ubezpieczeniowe, finansowe, pośrednictwa nieruchomości oraz zajmujące się handlem towarami, w tym sprzedażą bezpośrednią, mogą zamieszczać wyłącznie ogłoszenia komercyjne lub premium.
 2. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 3. Pojedyncze ogłoszenie może zawierać co najwyżej jedną ofertę sprzedaży o wartości przekraczającej 5 tys. zł lub jedna ofertę wykonania usługi.
 4. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodu niezgodności z regulaminem, Użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty netto za zamieszczenie ogłoszenia. Pieniądze są w takim wypadku wypłacane w Biurze Ogłoszeń portElu.
 5. Dane kontaktowe można zamieszczać wyłącznie w przeznaczonych do tego rubrykach formularza.
 6. Użytkownikom działu ogłoszeń portElu zabrania się umieszczania ogłoszeń, których treść:
  1. Jest niezgodna z normami prawno-etycznymi, obowiązującymi w Polsce;
  2. Nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
  3. Narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www oraz zdjęć załączanych do ogłoszeń);
  4. Oferuje prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
  5. Obraża, komentuje usługi, firmy, osoby
  6. Służy wyłącznie do wyłudzania danych osobowych czytelników portElu
  7. Reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.
  8. Promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi
  9. Komentuje inne ogłoszenia zamieszczone w dziale ogłoszeń portElu
  10. Wprowadza w błąd czytelników działu ogłoszeń
 7. Ogłoszenia w kategorii "Zatrudnię" muszą zawierać nazwę i adres firmy oferującej zatrudnienie. Nie dotyczy to firm, które prowadzą ukrytą rekrutację i zamieszczają ogłoszenia komercyjne lub premium ze zweryfikowanego konta. W celu przyznania statusu konta zweryfikowanego prosimy przesłać na adres ogloszenia@portel.pl kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Koszt weryfikacji wynosi 30 zł netto.
 8. W kategorii "Damsko-męskie" zabrania się zamieszczania ogłoszeń:
  1. Oferujących płatny seks lub zapłatę za seks.
  2. Zawierających treści pornograficzne, w tym w szczególności zdjęcia o wulgarnej lub obscenicznej treści.
  3. Zawierających treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci ).
  4. Zawierających w danych kontaktowych jakąkolwiek informację poza adresem e-mail i numerem GaduGadu. W szczególności niedopuszczalne jest podawanie numerów telefonu.
  5. Dotyczących ofert agencji towarzyskich i rekrutacji do pracy w nich.
 9. Ogłoszenia z kategorii "Damsko-męskie" będą pokazywane tylko w swojej kategorii z pominięciem listy "Dziesięciu gorących ogłoszeń".
 10. W wynikach wyszukiwarki pokazywane będzie tylko najnowsze z jednakowych, powtarzanych ogłoszeń.
V. Kolejność prezentacji ogłoszeń
 1. Na głównej liście działu ogłoszeń oferty prezentowane są w odwrotnej kolejności zamieszczenia.
 2. W poszczególnych kategoriach działu ogłoszeń oferty z danego dnia pokazywane są w nast. kolejności - podbite premium, premium, podbite komercyjne, komercyjne, "podbite" ekspresowe, ekspresowe płatne kartą lub przelewem internetowym, płatne SMS-em i na końcu darmowe.
VI. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące usług opisanych niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
 2. W przypadku uznania reklamacji:
  1. dotyczących niewykonania przez portEl usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem – Użytkownik otrzyma możliwość ponownego zlecenia portEl-owi wykonania danej usługi zgodnie z Regulaminem;
  2. dotyczących jakości lub terminowości wykonanej przez portEl usługi – Użytkownik otrzyma odpowiednio rekompensatę w postaci pakietu punktów, pakietu ogłoszeń komercyjnych lub pakietu ogłoszeń premium.
  3. dotyczących usunięcia opłaconych, a niezgodnych z niniejszym Regulaminem ogłoszeń - Użytkownik otrzyma zwrot kosztów zamieszczenia ogłoszenia.
 3. Powyższe nie ogranicza uprawnień Użytkownika wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się biurem ogłoszeń portElu w okresie od poniedziałku do piątku od godziny 09:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 55 235 39 76 lub mailem na adres ogloszenia@portel.pl.
 5. W przypadku reklamacji należy podać w reklamacji dane umożliwiające identyfikację usługi i Użytkownika np. numer telefonu lub numer ogłoszenia.
VII. Postanowienia końcowe
 1. portEl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. portEl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem serwisu ogłoszeniowego.
 3. portEl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. portEl nie zwraca w takim wypadku kosztów usługi zamieszczenia ogłoszenia.