UWAGA!

Regulamin Konta

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa "Konto Użytkownika Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl" jest udostępniana przez Biuro Usług Informatycznych Softel Gęsicki i spółka z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. 1 Maja 1 c, o numerze NIP 5781017020 i REGON 170254065, na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając Konto, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.


Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

§ 1. Definicje

1.1. Regulamin - "Regulamin użytkownika Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o œświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

1.2. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl (portEl.pl) – portal internetowy udostępniany przez wydawcę Biuro Usług Informatycznych Softel Gęsicki i spółka pod aktualnym adresem www.portel.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do serwisów będących częścią portEl.pl


1.3 Biuro Usług Informatycznych Softel Gęsicki i spółka (BUI Softel) – wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, z siedzibą w Elblągu przy ul. 1 Maja 1c, o numerze NIP 5781017020 i REGON 170254065.

1.5 Administrator – podmiot udostępniający konto Użytkownika; Biuro Usług Informatycznych Softel Gęsicki i spółka (BUI Softel) – wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, z siedzibą w Elblągu przy ul. 1 Maja 1c, o numerze NIP 5781017020 i REGON 170254065.


1.6. Użytkownik - osoba korzystająca z Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl

1.7 Konto - Zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do portEl.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług i serwisów portEl.pl wymagających zalogowania


1.8 Moje konto - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.


1.9 - Baza Kont - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Kontach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika. Baza Kont podlega ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach.


§ 2. Konto

2.1. Konto w portEl.pl udostępniane jest przez BUI Softel nieodpłatnie.

2.2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego. W takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza BUI Softel zgodę pocztą elektroniczną na adres admin@portel.pl
2.3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego Konta w ramach Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl bezpośrednio po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez portEl.pl na adres e-mail Użytkownika. Link aktywacyjny zostanie wysłany bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie portEl.pl

Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linku aktywacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2.4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta na portEl.pl będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu, usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Prosimy o weryfikację, czy podawany portEl.pl adres e-mail jest aktualny i poprawny.

2.5. BUI Softel i portEl.pl nie kontrolują ani nie weryfikują danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.


2.6. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a) informacje podane przez niego spółce BUI Softel podczas rejestracji są zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez spółkę BUI Softel., w celu związanym z funkcjonowaniem Konta oraz - w przypadku złożenia stosownego oświadczenia w procesie rejestracji Konta - w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie od spółki BUI Softel i jej partnerów informacji handlowej na podany adres e-mail.

2.7 Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, którym może zarządzać samodzielnie. Konto może być także wykorzystywane we wszystkich innych usługach udostępnionych w portEl.pl


§ 3. Dane osobowe

3.1. Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że


a) dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

(i) w celu œświadczenia usług w ramach portEl.pl oraz

(ii) w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

b) administratorem danych osobowych jest BUI Softel Gęsicki i spółka,

c) Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania,

3.2. BUI Softel zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. BUI Softel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników Kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta przed dostępem osób trzecich.

§ 4. Zasady korzystania z Konta

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w portEl.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

4.2. Wykorzystywanie Konta i innych usług portEl.pl przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, BUI Softel przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Kont na portEl.pl


4.3. BUI Softel zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa,
b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez portEl.pl, co może wprowadzać użytkowników w błąd.

4.4. O zamiarze zablokowania Konta BUI Softel powiadomi Użytkownika z 5-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Jednakże BUI Softel zablokuje Konto w trybie natychmiastowym, tj. bez 5-dniowego wyprzedzenia, jeżeli Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków. Informacja o zablokowaniu Konta prezentowana będzie Użytkownikowi w panelu logowania do Konta.

§ 5. Czas zawarcia umowy, odstąpienie od umowy
5.1. Umowa na korzystanie z Konta oraz œświadczenie innych usług określonych w Regulaminie zawarta jest na czas nieoznaczony.

5.2 Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

5.3 Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy

5.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymagane jest usunięcie konta.

a) Użytkownik samodzielnie usuwa konto po zalogowaniu do Konta i wybraniu na stronie "Moje Konto" linku "Kasuj konto".

5.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu BUI Softel niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.


§ 6. Sposób i termin wykonania prawa wypowiedzenia umowy

6.1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Konta w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

6.2. Prawo wypowiedzenia Użytkownik realizuje w taki sam sposób, jak opisano w punkcie 5.4

6.3. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają logowania.

6.4. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług BUI Softel przez innych Użytkowników,

c) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa lub Regulamin

6.5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności powyżej 180 dni) BUI Softel ma prawo do skasowania Konta Użytkownika po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną bądź na adres podany przy rejestracji Konta.


§ 7. Reklamacje

7.1 Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez BUI Softel i portEl.pl uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez Użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie portEl.pl) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: admin@portel.pl

7.2 BUI Softel rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi drogą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 8 Ochrona danych osobowych

8.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta Użytkownika.

8.2. Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę bądź zezwalają na to obowiązujące przepisy.

8.3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. BUI Softel jest administratorem ww. danych osobowych.

8.4. Udostępnianie danych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany, poprawiania i usunięcia danych osobowych z bazy spółki BUI Softel.


§ 9. Postanowienia dodatkowe

9.1. Regulamin udostępniany jest na stronie portEl.pl w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem BUI Softel, ul. 1 Maja 1c, 82-300 Elbląg.

9.2 BUI Softel zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie.