UWAGA!

Regulamin konkursw portEl.pl


1. POSTANOWIENIA OGLNE

1. Konkursy organizowane na amach Elblskiej Gazety Internetowej www.portEl.pl nie s grami losowymi w rozumieniu art. 2 ustp 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i zakadach wzajemnych.
2. Niniejszy regulamin okrela zasady organizacji i warunki uczestnictwa w konkursach, ktre uczestnik akceptuje poprzez wysanie zgoszenia.

2. UCZESTNICY

1. Konkursy przeznaczone s dla osb penoletnich.
2. W konkursach nie mog bra udziau pracownicy firmy BUI SOFTEL, wydawcy Elblskiej Gazety Internetowej portEl.pl oraz czonkowie ich rodzin.
3. Udzia w konkursie jest rwnoznaczny z wyraeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Organizatorzy informuj uczestnikw konkursu, e ich dane osobowe bd publikowane na stronie internetowej www.portEl.pl i przekazywane sponsorowi konkursu tylko i wycznie na potrzeby danego konkursu.

3. ZGOSZENIA

1. W kadym konkursie bierze udzia tylko jedno zgoszenie wysane z jednego adresu mailowego.
2. Kade zgoszenie powinno zawiera wskazany w konkursie tytu wiadomoci (haso), odpowied (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.
3. Zgoszenia wypenione niepoprawnie nie bd rozpatrywane.

4. NAGRODY

1. Nagrody w konkursach Elblskiej Gazety Internetowej www.portEl.pl przyznawane s Czytelnikom, ktrzy nadesali poprawne odpowiedzi w kolejnoci podanej w treci konkursu lub najciekawsze odpowiedzi w konkursach tematycznych (warunki ustalane s indywidualnie dla kadego konkursu).
2. Potwierdzenia wygranej i sposb odbioru nagrody wysyane s drog mailow.
3. Lista laureatw konkursu publikowana jest na stronie internetowej www.portEl.pl .
4. Nagrody rzeczowe naley odbiera osobicie w redakcji portEl.pl mieszczcej si w Elblgu przy ul. Rybackiej 30A (Stare Miasto). Biuro czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 8.30 - 16.30.
5. Odbir nagrd rzeczowych powinien nastpi w cigu dwch tygodni od daty rozstrzygnicia konkursu.
6. Wyjtek stanowi konkursy, w ktrych nagrod s bilety do kina lub teatru. Wwczas laureat konkursu odbiera nagrod osobicie w kasie kina lub teatru po okazaniu dowodu tosamoci i we wskazanym przez organizatora terminie, innym ni okrela to niniejszy regulamin.
7. Nagrody nieodebrane we wskazanym przez organizatora terminie nie bd wydawane.
8. Nagrody rzeczowe nie s wysyane poczt.
9. Nagrody nie podlegaj wymianie.

Wydawca Elblskiej Gazety Internetowej portEl.pl