UWAGA!

Bezpieczeństwo w statystykach

Elbląg, Podczas dzisiejszej odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie inspektor Krzysztof Starańczak nagrodził dwóch elbląskich funkcjonariuszy, którzy uratowali z płonącego mieszkania trzy osoby
Podczas dzisiejszej odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie inspektor Krzysztof Starańczak nagrodził dwóch elbląskich funkcjonariuszy, którzy uratowali z płonącego mieszkania trzy osoby (fot. KMP w Elblągu)

W ubiegłym roku elbląscy policjanci odnotowali ponad 8 tysięcy przestępstw. To więcej niż w 2006 r. Były to głównie kradzieże oraz kradzieże z włamaniem. Zdecydowanie zwiększyła się liczba przestępstw gospodarczych (o ponad 280 procent). Te dane przedstawiono podczas dzisiejszej (15 lutego) odprawy służbowej w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu.

Gospodarzem spotkania był I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinsp. Zbigniew Pakuła. Wśród zaproszonych gości byli: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - inspektor Krzysztof Starańczak, wicestarosta Powiatu Elbląskiego - Maciej Romanowski, zastępca Prokuratora Rejonowego - Sławomir Karmowski, zaś miasto reprezentował Krzysztof Święcicki - pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa. W odprawie uczestniczyła również kadra kierownicza elbląskiej jednostki policji.
     - Podczas spotkania omówiono wyniki pracy osiągnięte w 2007 roku oraz kierunki działania na rok bieżący – informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego KMP w Elblągu. - Komendant Wojewódzki Policji podsumował pracę elbląskich funkcjonariuszy. Pogratulował wyników, nadmieniając jednocześnie, żeby pamiętać o ludziach, dla których pracujemy - strzegąc ich bezpieczeństwa oraz aby służyć ze świadomością dążenia do poprawy i doskonalenia. Korzystając z okazji, komendant Starańczak pogratulował i wręczył nagrody pieniężne dwóm elbląskim funkcjonariuszom, którzy ubiegłym tygodniu uratowali trzy osoby z płonącego mieszkania.
     
     Dane dotyczące stanu bezpieczeństwa w roku 2007 przedstawia Jakub Sawicki (zespół prasowy KMP w Elblągu)
     W minionym roku działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu ukierunkowane były w szczególności na zapobieganie i zwalczanie przestępczości pospolitej, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwijanie współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz poprawę wizerunku Policji w społeczeństwie. Zadania nasze - uwzględniając powyższe priorytety - realizowane były poprzez dostosowanie form organizacji służby do istniejącego zagrożenia oraz egzekwowanie poczucia odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa przez wszystkich policjantów komendy.
     W oparciu o dostępne badania opinii społecznej, dziesiątki spotkań z samorządami, organizacjami społecznymi, spółdzielcami i przedstawicielami wielu instytucji oraz bezpośrednio z mieszkańcami, zidentyfikowaliśmy zagrożenia, a także oczekiwania kierowane przez społeczeństwo wobec elbląskiej Policji. Mierząc się ze stojącymi przed nami wyzwaniami dostosowaliśmy nasze struktury do nowych zadań, przede wszystkim powodując zwiększenie liczby służb patrolowych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy standardy oraz procedury w zakresie polityki jakości, zadbaliśmy o właściwą komunikację wewnątrz organizacji oraz z podmiotami zewnętrznymi i społeczeństwem. Zadbaliśmy także o poprawę kultury organizacyjnej naszej jednostki, stale dążąc do podniesienia poziomu identyfikacji naszych policjantów ze wszystkich pionów z przyjętą misją i określonymi celami strategicznymi.
     Zdecydowany spadek liczby przestępstw pospolitych i wzrost wykrywalności- tak najogólniej można podsumować pracę w zakresie zwalczania przestępczości w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Zapoznając się z wynikami pracy policjantów w 2007 roku można wyraźnie stwierdzić, że pozytywne tendencje walki przestępczością zostały utrzymane. Odnotowano spadek liczby najpoważniejszych i najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw.
     Więcej przestępstw
     W minionym 2007 roku, na terenie działania KMP w Elblągu stwierdzono 8160 przestępstw, w tym 4204 przestępstwa pospolite (kryminalne) i 3193 przestępstwa gospodarcze. Przestępstw ogółem stwierdzono o 32 % więcej niż w roku 2006, przestępstw kryminalnych było o 3,3 % mniej, a przestępstw gospodarczych stwierdzono aż o 285,6 % więcej. Wzrost czynów o charakterze gospodarczym, w tym i przestępstw ogółem spowodowany był ujawnieniem na terenie naszej Komendy dwóch dużych spraw gospodarczych (ponad 2000 czynów przestępnych).
     Głównie kradzieże
     Wśród przestępstw pospolitych, w roku 2007 r., najliczniejszą grupę stanowiły:
     - kradzieże cudzej rzeczy, których stwierdzono 1133, tj. o 11,1 % mniej niż rok temu;
     - kradzieże z włamaniem, których stwierdzono 776, tj. o 11,2 % mniej.
     Mniej niż przed rokiem stwierdzono również przestępstw w kategoriach:
     - kradzieży samochodów - 62, o 45,6 % mniej;
     - rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych - 108, tj. o 24,5 % mniej;
     - bójek i pobić - 69, tj. o 4,2 % mniej;
     - przestępstw drogowych - 534, tj. o 27,1 % mniej.
     Ponadto, więcej niż rok temu stwierdzono przestępstw w następujących, głównych, kategoriach:
     - uszkodzeń mienia - 535, o 4,9 % więcej,
     - uszczerbków na zdrowiu - 100, o 14,9 % więcej.
     - przestępstw narkotykowych - 421, o 14,7 % więcej.
     Skuteczni stróże prawa
     Bardzo wysoko należy ocenić skuteczność wykrywania sprawców przestępstw. Wskaźnik wykrycia przestępstw ogółem na terenie działania KMP w Elblągu wyniósł 80,8 % i był wyższy aż o 10,6 % niż rok wcześniej. Wskaźnik wykrycia sprawców przestępstw pospolitych wyniósł 66,1 % i również był wyższy niż przed rokiem o ponad 6 %, a przestępstw gospodarczych 97,6% - wzrost o 6,7 %.
     Wzrosła również skuteczność ścigania sprawców przestępstw w takich kategoriach jak:
     1) kradzieże rzeczy cudzej - 53,6 % (wzrost o 8,9 %);
     2) kradzieże z włamaniem - 55,2 % (wzrost o 6,6 %);
     3) kradzieże samochodów - 34,8 % (wzrost o 2 %);
     4) bójki i pobicia - 91,3 % (wzrost o 6,6 %);
     5) rozboje i wymuszenia rozbójnicze - 81,0 % (wzrost o 13,6 %).
     Niższą niż przed rokiem odnotowano wykrywalność w następujących głównych kategoriach:
     1) przestępstwa narkotykowe - 93,8 % (spadek o 1,8 %);
     2) uszkodzenia mienia - 36,0 % (spadek o 1,6 %).
     Wskaźniki skuteczności wykrywania sprawców przestępstw są zdecydowanie wyższe niż średnie wskaźniki dla całego województwa i najwyższe w naszym rejonie od 1999 roku.
     Więcej wypadków, mniej kolizji
     Odczuwalnym dla społeczeństwa naszego rejonu jest również zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Na drogach całego powiatu policja odnotowała 2601 zdarzeń drogowych, w tym 131 wypadków, w wyniku których zginęło 27 osób, natomiast obrażeń ciała doznało 171 osób. Ponadto w naszej jednostce zgłoszono 2470 kolizji drogowych.
     W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano:
     - wzrost liczby wypadków drogowych o 10, tj. o 8,3 %,
     - wzrost liczby zabitych w wyniku wypadku o 1, tj. o 3,8%,
     - wzrost liczby rannych o 12, tj. o 7,5 %.
     - spadek liczby zdarzeń drogowych o 137, tj. o 5 %,
     - spadek kolizji drogowych o 147, tj. o 5,6 %.
     Więcej patroli
     W analizowanym okresie jednym z głównych priorytetów pracy elbląskiej Policji było uczynienie służb zewnętrznych bardziej widocznymi i skuteczniejszymi. W 2007 r. na terenie miasta i powiatu elbląskiego wykonano 16800 służb patrolowych, tj. o ponad 5 % więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
     Jednym z podstawowych zadań Policji, realizowanych zgodnie z Ustawą o Policji, jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi. W naszej jednostce realizacja tego zadania spoczywa przede wszystkim na profilaktykach pionu prewencji i dzielnicowych.
     Akcje informacyjne
     Policjanci tych służb dużą uwagę przykładali do szerokiego informowania i propagowania wśród mieszkańców powiatu informacji o istniejących zagrożeniach, sposobach ich uniknięcia oraz trybu postępowania w przypadku stania się ofiarą przestępstwa. W minionym roku dokonywane to było m.in. poprzez:
     - realizowanie prewencyjnego projekt pn. „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”. Policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii wraz ze Strażą Graniczną i wyszkolonym psem na wyszukiwanie narkotyków, przeprowadzili w 10 placówkach oświatowych akcję na wyszukiwanie narkotyków. Działaniami objęto 30 klas. W czasie prowadzonych działań nie ujawniono środków odurzających.
     - kontynuowanie projektu prewencyjnego „Bezpieczna droga do szkoły”. Działaniami objęto 49 szkół. Zorganizowano i przeprowadzono 217 spotkań z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło 4941 osób. W czasie przeprowadzonych działań uzyskano m.in. następujące efekty: ujawniono 12 osób nieletnich będących sprawcami czynów karalnych; zatrzymano 15 osób przebywających na ucieczkach z placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych; ujawniono 11 osób małoletnich będących pod wpływem alkoholu.
     - realizowanie programu pod nazwą „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje” których głównym celem było zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom zgromadzonym na zorganizowanych obozach, koloniach i półzimowiskach. Przeprowadzono łącznie 115 spotkań, w których uczestniczyli zarówno policjanci pionu prewencji (dzielnicowi, ruchu drogowego), jak i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
     - kontynuowanie projektu po nazwą „Czy pies musi gryźć”, adresowanego do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Celem projektu była edukacja najmłodszych w zakresie właściwego zachowania w czasie spotkania z agresywnym psem. W omawianym okresie przeprowadzono 11 spotkań, w których uczestniczyło 624 dzieci.
     Ponadto realizowano wiele innych programów prewencyjnych tj. „Bezpieczny Ogród”, „Sąsiedzka czujność”, „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, „Dzielnicowy ci pomoże”, „Stop 24”, „Bezpieczny lokal”, „Terroryzm realne zagrożenie współczesności”, „Stop wulgaryzmom”. Programy te nadzorem obejmowały nie tylko najmłodszych mieszkańców naszego regionu ale także zakłady pracy, instytucje oraz całą społeczność lokalną.
     - Reasumując należy stwierdzić, iż praca policjantów Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w roku 2007 przyczyniła się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Elbląga i całego powiatu elbląskiego oraz poprawy porządku publicznego nie tylko we wskaźnikach policyjnych i statystycznych, ale w szczególności w odczuciu społecznym – twierdzi Jakub Sawicki. - Nastąpiło uaktywnienie mieszkańców i organizacji społecznych na rzecz współdziałania z organami Policji, zarówno w wykrywaniu przestępstw i wykroczeń jak również w działaniach profilaktyczno - wychowawczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. Ukształtowany został model wspierania naszych działań, z tworzeniem klimatu dla potępienia zachowań bezprawnych.
     - Utrzymanie w roku bieżącym stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obecnym poziomie wymagać będzie jeszcze większej aktywności Policji i wspierania jej w różnych aspektach przez podmioty pozapolicyjne - zapowiada. - Pierwszoplanowym kierunkiem działania będzie podniesienie skuteczności w rozpoznawaniu, ujawnianiu oraz ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie.
oprac. A
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama