UWAGA!

Informacja o Zamierzonym Referendum

 Informacja o Zamierzonym Referendum

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, jako pełnomocnik grupy mieszkańców zwanych dalej inicjatorami referendum, podaję do wiadomości mieszkańców Elbląga informację o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Prezydenta Miasta Elbląga i Rady Miejskiej w Elblągu.

Dnia 2 listopada o zamiarze przeprowadzenia referendum stosownym pismem powiadomiłem prezydenta miasta Elbląga i Komisarza Wyborczego w Elblągu. W zamierzonym referendum mieszkańcy Elbląga będą odpowiadać na dwa pytania :

 

1. Czy jesteś za odwołaniem Prezydenta Miasta Elbląga - Tak/Nie

2. Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w Elblągu - Tak/Nie

 

Uzasadnienie Odwołania

Zdaniem inicjatorów referendum powszechne niezadowolenie mieszkańców Elbląga wynika z braku realizacji programu wyborczego i niewłaściwego wypełniania obowiązków przez prezydenta Witolda Wróblewskiego i Radę Miejską, co przejawia się wielu publicznych obszarach życia miasta:

 

1. Od wielu lat nie zmniejsza się zadłużenie miasta Elbląga. Dług publiczny miasta w 2013 roku wynosił 299 milionów złotych i jest niemal taki sam jak przyjęty w budżecie na rok 2022 czyli 297,72 milionów złotych. Rosnące od pewnego czasu stopy procentowe NBP powodują, że koszt obsługi zadłużenia niebezpiecznie szybko rośnie i niebawem zbliży się do kwoty 50 milionów złotych rocznie. To więcej niż koszt budowy wiaduktu na Zatorze, który wyniósł 35 milionów złotych. Nasze elblążan pieniądze zamiast służyć mieszkańcom Elbląga będą zyskiem banków. To jest daleko idąca niekompetencja granicząca z niegospodarnością w planowaniu wieloletniej prognozy finansowej co powoduje zubożenie miasta i brak koniecznych inwestycji infrastrukturalnych.

 

2. Za zgodą prezydenta Witolda Wróblewskiego i Rady Miejskiej miasto Elbląg poprzez spółkę EPEC związało się wieloletnią, niekorzystną dla mieszkańców umową na dostawę ciepła, co skutkuje gwałtownym wzrostem cen ciepła. Praktycznie ze względu na kary umowne, niemożliwe jest jej wypowiedzenie przez 23 lata. Ta umowa ogranicza dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej innym dostawcom powyżej 40 MWt, jak również ogranicza skutecznie zmniejszenie zamówionej mocy, co przy dynamicznie rozwijających się innowacyjnych technologiach nowych źródeł ciepła, jest szkodliwe dla rozwoju miasta. Wybrano najmniej efektywny wariant zabezpieczenia Elbląga w energię cieplną.

 

3. Chaotyczna reorganizacja komunikacji miejskiej przekłada się na daleko idące problemy elblążan niezmotoryzowanych w poruszaniu się po mieście w sensownym czasie. Nie jest to stan przejściowy, ponieważ brak jest spójnej, całościowej, wieloletniej prognozy rozwoju komunikacji miejskiej w Elblągu.

 

4. Nieracjonalna postawa władz miasta wobec inwestycji związanych z rozwojem portu, może skutkować utraceniem środków na jego rozwój i wieloletni zastój. Bez środków z budżetu centralnego niemożliwy jest rozwój elbląskiego portu.

 

5. Autorytarny sposób pełnienia władzy niszczy delikatną tkankę zaufania społecznego, burzy relacje międzyludzkie, dotyka godności a w zarządzaniu zespołami ludzkimi dotyczy zjawiska zastraszania i ociera się w skrajnych przypadkach o mobbing, o czym wielokrotnie donoszą lokalne media.

 

Zdaniem inicjatorów referendum, nie można takiego stanu tolerować przez następne prawie dwa lata do wyborów w 2024 roku, bo ten czas będzie działał na niekorzyść Elbląga i na nas mieszkańców.

Uczciwość publiczna wymaga aby zakończyć tą naszym zdaniem chorą i szkodliwą sytuację, poprzez odwołanie władz miasta Elbląga przed upływem kadencji w drodze referendum, które jest demokratycznym narzędziem pozwalającym mieszkańcom podjąć suwerenną decyzję.

Jeżeli podzielasz naszą opinię i tak jak nam zależy Tobie na pomyślności i dobru Elbląga, pobierz i wydrukuj „Kartę podpisów mieszkańców Elbląga popierających inicjatywę referendum” - wypełnij ją i wyślij na adres pełnomocnika lub dostarcz ją osobiście pod poniższy adres.

 

 

Pełnomocnik Inicjatorów Referendum

Stefan Rembelski

ul. Obrońców Pokoju 7c

82-300 Elbląg

 

 

Napisz do stefanrem@wp.pl, otrzymasz kartę. Formularz listy do zbierania podpisów znajdziesz też tutaj

 

--- komunikat płatny ---


Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie