UWAGA!

Nowe zasady pracy Urzędu Wojewódzkiego

 Elbląg, Nowe zasady pracy Urzędu Wojewódzkiego
(fot. archiwum portEl.pl)

Od poniedziałku, 11 maja, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie jak i delegatury w Elblągu i Ełku, wznawiają bezpośrednią obsługę klientów. 

1. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia.

2. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

3. Rezerwacja internetowa pozostaje zawieszona.

4. Obsługa klienta będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Niezbędne jest również zachowanie 1,5 metrowych odstępów miedzy osobami oraz zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Dostępne są również środki do dezynfekcji rąk.

5. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

6. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP , adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę e-Obywatel, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych podanych poniżej.

 

Jak bezpiecznie dostarczyć wniosek osobiście?

Przy wejściu od strony al. Piłsudskiego w Olsztynie, na parterze w holu głównym w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu oraz przy wejściu głównym w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Ełku ustawione są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów.

Daje to możliwość przekazania kompletu podpisanych dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu.

Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia złożenia dokumentów, w takim przypadku nastąpi to za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres.

Dlatego pamiętaj, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail do kontaktu i informację z prośbą o przesłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia złożenia dokumentów.

Informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Adres do wysyłki pocztą:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

 

 

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ - Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

1. Informacja w sprawach cudzoziemców dostępna pod numerem telefonu 89 523 26 12.

2. Zostaje uruchomiony Punkt przyjęć wniosków w sprawach cudzoziemców w zakresie uzupełniania braków formalnych we wnioskach o legalizację pobytu i odbioru kart pobytu.

3. Obsługa cudzoziemców odbywa się w pokoju nr 7, na parterze w siedzibie urzędu. Wejście możliwe jest jedynie od strony Al. Piłsudskiego.

4. Odbiór kart pobytu jest możliwy jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 89 523 24 52.

5. Wizyty na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach będą umawiane przez pracowników Oddziału. Klienci otrzymają wezwanie na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy nie stawiać się w urzędzie bez uprzedniego wezwania.

W pierwszej kolejności wizyty będą umawiane klientom, którzy otrzymali już wezwanie do osobistego stawiennictwa, a ich wizyty zostały anulowane z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.

6.Na wizytę należy zabrać ze sobą dokument podróży oraz poprzednią kartę pobytu (jeżeli taka była wydana). W przypadku uzupełniania wniosku należy dostarczyć wymagane załączniki jeżeli nie były złożone z wnioskiem oraz przedstawić do wglądu oryginały wszystkich złożonych do wniosku dokumentów.

7. Na terytorium RP wprowadzone zostały przepisy przedłużające ważność tytułów pobytowych cudzoziemcom w okresie do 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, którykolwiek wystąpiłby jako ostatni. Również przedłużony został z mocy prawa okres ważności wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, których upływ terminu ważności przypadał w okresie od 14.03.2020 r. do dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Mając na uwadze powyższe prosimy o powstrzymanie się od składania wniosków pobytowych dopóki nie zostanie przywrócona możliwość osobistego złożenia wniosku.

8. Obsługa wniosków o wydanie zezwolenia na pracę i zaproszeń pozostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. Wnioski można nadsyłać do urzędu pocztą lub pozostawić w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu od strony Al. Piłsudskiego. Wnioski o zezwolenie na pracę można również składać elektronicznie przez portal praca.gov.pl.

9. Uzupełnienia dokumentów do toczących się postępowań można nadsyłać do urzędu pocztą lub zostawić w godzinach 7:30-15:30 w specjalnie przygotowanej skrzynce nadawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu od strony Al. Piłsudskiego.

Dokumenty należy składać z oznaczeniem wnioskodawcy i sygnatury sprawy (jeżeli jest znana). Wnioski powinny być wypełnione kompletnie i złożone z wymaganymi załącznikami.

10. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, ale też na zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych na chwilę obecną wstrzymane pozostają przesłuchania stron i świadków oraz możliwość poświadczania za zgodność z oryginałem składanych dokumentów przez pracowników urzędu. O wyznaczeniu nowych terminów przesłuchań będziemy informowali telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: 

Umówienie wizyty: rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl

Informacja: awilkows@uw.olsztyn.pl

12. W zakładce „Obsługa cudzoziemców i zaproszenia” na stronie tut. Urzędu będą dostępne informacje o kolejnych etapach wznawiania obsługi klienta i wprowadzanych ułatwieniach w dostępie do Oddziału.

 

SPRAWY PASZPORTOWE – Oddział Paszportów

1. Zawieszona zostaje możliwość dokonania rezerwacji wizyty on-line;

2. Przyjęcia w Oddziale Paszportów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 - 15:00;

3. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć wyłącznie w Oddziale Paszportów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz w Delegaturach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu i Ełku;

4. Odbiór dokumentów paszportowych złożonych w Terenowych Punktach Paszportowych w Giżycku, Bartoszycach i Kętrzynie jest możliwy wyłącznie w Olsztynie;

5. Informacja na temat wymaganych dokumentów znajduje na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/paszporty2 w informacjach i aktualnościach (pliki do pobrania);

6. Dokonanie płatności możliwe jest bezpośrednio na stanowiskach przyjmowania wniosków paszportowych – kartą płatniczą lub na rachunek bankowy Urzędu ponosząc związane z tym koszty, w tytule przelewu wpisując opłata paszportowa z informacją kogo dotyczy

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Kontroli Nr rachunku: 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000

Termin wizyty należy umówić telefonicznie lub e-mailowo

Olsztyn 89 523 23 68

89 523 25 20

e-mail: klaudia.dyczewska@uw.olsztyn.pl

 

Elbląg 55 237 45 50 (przyjmowanie wniosków paszportowych)

55 237 45 22 (wydawanie dokumentów paszportowych)

 

Ełk 87 610 99 27 (przyjmowanie wniosków paszportowych)

87 621 17 51 (wydawanie dokumentów paszportowych)

 

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO 

1. Wizyty w celu osobistego złożenia wniosku możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 89 523 23 44

2. Klienci uzupełniający złożony wniosek w sprawie obywatelstwa polskiego proszeni są o przesłanie dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w godzinach 7:30-15:30 w specjalnie przygotowanej skrzynce nadawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu od strony Al. Piłsudskiego.

3. Informacja telefoniczna dostępna jest w dni robocze od godziny 8:00 do 15.00 pod numerami telefonu:  89 623 23 44, 89 523 27 14

4. W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl

 

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ

(Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)

1. Prosimy o załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP.

2. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim, telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia.

Prosimy o kontakt: telefonicznie pod numerami:  89 52 32 203, 89 52 32 599; mailowo na adres:  koordynacjasrw@uw.olsztyn.pl ; sekrks@uw.olsztyn.pl ; anna.slowinska@uw.olsztyn.pl oraz przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) na platformie ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP

Wszystkie dokumenty będące uzupełnieniem do złożonych wniosków prosimy wysyłać pocztą

 

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

(Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim)*

1, Zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbędą się w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym);

2. Jednocześnie organ informuje, iż istnieje możliwość wystąpienia do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

Prośbę o zawieszenie postępowania należy wnieść do WZON listownie.

Kontakt telefoniczny do Wojewódzkiego Zespołu:

Elbląg – 55 232 74 26

Olsztyn – 89 542 65 73

Ełk – 87 621 36 77

 

POLITYKA SPOŁECZNA

telefonicznie pod numerem:  - 89 52 32 259

mailowo na adres: sekrps@uw.olsztyn.pl

przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) na platformie ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP

W zakresie spraw niżej wymienionych:

dotyczących finansowania zadań z obszaru polityki społecznej, m.in.:

Programu Senior+ 89 523 22 20

Programu Maluch+ 89 523 27 58, 89 52 32 399,

Programu Opieka 75+, DPS-y, dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej 89 523 27 25

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, zasiłki z pomocy społecznej 89 523 23 09

Rodzina 500+ 89 52 32 338

Program Dobry start (300+) i sprawy dotyczące cmentarzy wojennych 89 52 32 543

Programy w ramach Funduszu Solidarnościowego 89 523 26 49, 89 523 25 43,

Środowiskowych Domów Samopomocy 89 523 24 04

Ośrodków Pomocy Społecznej, wynagrodzenia opiekuna za sprawowanie opieki, zasiłki dla cudzoziemców, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 89 523 24 25

lub w przypadku pozostałych spraw związanych z finansowaniem zadań pozostających w obszarze działania Wydziału Polityki Społecznej: 89 523 22 49, 89 523 26 86

- dotyczącym świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi, przyjmowaniem skarg z zakresu pomocy społecznej, prowadzeniem rejestrów, pod nr telefonu - 89 523 26 34, 89 523 23 06

- w zakresie zadań polityki rynku pracy - postępowania administracyjne, skargi na działalność urzędów pracy, kontrole działalności urzędów pracy, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia socjalnego - tj. ZPCH, ZAZ, organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków turnusowych oraz CIS i KIS - pod nr telefonu - 89 523 24 73

- w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku oraz domów pomocy społecznej - pod nr telefonu - 89 523 25 25

- w zakresie zadań związanych ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej - pod nr telefonu  - 89 523 26 25

 

POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO

Informujemy, że w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim potwierdzenie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie pod numerami: 89 52 32 444, 89 52 32 333

 

Aby usługa mogła zostać sprawnie zrealizowana prosimy o wcześniejsze założenie konta na portalu ePUAP zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie www.epuap.gov.pl i przygotowanie dowodu osobistego lub paszportu, który pozwoli zweryfikować wprowadzone dane osobowe.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Katalog usług dostępnych on-line znajduje się na stronie epuap.gov.pl.

 

WYKAZ TELEFONÓW I ADRESÓW MAILOWYCH:

- Biuro Wojewody, tel. 89 5232260, 89 5232410, sekrbw@uw.olsztyn.pl;

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. 89 5232494, skrzk@uw.olsztyn.pl;

- Wydział Finansów i Kontroli, tel. 89 5232632, sekrfk@uw.olsztyn.pl;

- Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, tel. 89 5232561, sekrwin@uw.olsztyn.pl;;

- Wydział Prawny i Nadzoru, tel. 89 5232257, sekrpn@.uw.olsztyn.pl;

- Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, tel. 89 5232203, koordynacjasrw@uw.olsztyn.pl, sekrks@uw.olsztyn.pl, anna.slowinska@uw.olsztyn.pl;

- Wydział Polityki Społecznej, tel. 89 5232259, sekrps@uw.olsztyn.pl;

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, tel. 89 5232362, sekrso@uw.olsztyn.pl;

- Wydział Zdrowia, tel. 89 5232643, sekrwz@uw.olsztyn.pl;

- Wydział Organizacji i Kadr, tel. 89 5232746, sekrok@uw.olsztyn.pl;

- Wydział Obsługi Urzędu, tel. 89 5232400, sekrwo@uw.olsztyn.pl;

- Zespół Audytu Wewnętrznego, tel. 89 5232786, sekrbw@uw.olsztyn.pl;

- Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, tel.89 5232747, sekrok@uw.olsztyn.pl;

- Inspektor Ochrony Danych, 89 5232791, iod@uw.olsztyn.pl;

- Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, tel. 89 5232418, 89 5232592 sekrwin@uw.olsztyn.pl;

- Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim, tel. Elbląg – 55 2327426, Olsztyn – 89 5426573, Ełk – 87 6213677;

- Wydział Zarządzania Delegaturą Urzędu w Elblągu, tel. 55 2337001, kancelb@uw.olsztyn.pl.

Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody

Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama