UWAGA!

Zostań rachmistrzem

 Elbląg, Zostań rachmistrzem
fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Od kwietnia do końca czerwca w Polsce odbędzie się Narodowy Spis Powszechny.  Miasto szuka kandydatow na rachmistrzów, którzy beda zbierać dane. Swoje oferty można kierować od 1 lutego do Urzędu Miasta. 

Na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. / Dz.U. poz.1775, z późn.zm.), zwanym dalej NSP 2021, Witold Wróblewski - Gminny Komisarz Spisowy w Elblągu ogłasza 1 lutego br. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych.

NSP 2021 jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Termin składania ofert na rachmistrzów: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.
      
       FORMULARZ ZGŁOSZENIA
       ULOTKA


       Kandydaci na rachmistrza spisowego powinni spełniać następujące warunki:
       •    mieć ukończone 18 lat,
       •    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
       •    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
       •    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
       •    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
      
       Informacje ogólne:
       1.    Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Elblągu. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login i hasło do aplikacji e –learning, na wskazany w ofercie adres e-mail.
       2.    Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
       3.    Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
       4.    Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
       5.    Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
       6.    Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
       7.    Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
       a.    jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
       b.    format pliku - JPG,
       c.    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
       •    przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
       •    przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
       Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.
      
       Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
       1.    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
       2.    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
       3.    przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
      
       Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:
       (druk do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu)
       1.    Zgłoszenie zawierające:
       a)    imię (imiona) i nazwisko,
       b)    data urodzenia,
       c)    adres zamieszkania,
       d)    numer telefonu,
       e)    adres e-mail.
       2.    Oświadczenie zawierające informację o:
       a.    posiadaniu obywatelstwa polskiego;
       b.    korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
       c.    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
       d.    posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
       e.    znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
       f.    zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
       g.    o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:
       1.    Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:
       - osobiście w siedzibie urzędu gminy
       - za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: dso@umelblag.pl,
       - za pośrednictwem platformy ePUAP
       - za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:
       a)    w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
       b)    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
       c)    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
       d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
       2.    Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
       3.    Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Elblągu – nr tel. 55/239-30-95, e-mail: dso@umelblag.pl

Gminny Komisarz Spisowy
       Prezydent Miasta Elbląg
        

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO", administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
      
       I.    Administrator
       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski.
       II.    Inspektor ochrony danych
       Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
       -    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
       -    pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@umelblag.pl
       Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
       III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
       -    art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021".
       Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
       IV.    Odbiorcy danych osobowych
       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby
       i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
       V.    Okres przechowywania danych osobowych
       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.
       VI.    Prawa osoby, której dane dotyczą
       Przysługuje Pani/Panu prawo do:
       -    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
       -    sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
       -    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
       -    przenoszenia danych,
       -    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
       -    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
       -    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
       ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
       VII.    Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
       Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.
       VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
       Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe UM
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama