UWAGA!

Regionalny program dla województwa warmińsko-mazurskiego - miliony na zmiany

 Konferencja Inaugurująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Konferencja Inaugurująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 1,7 miliarda euro to pieniądze, które mają zmienić oblicze województwa i zwiększyć jego potencjał. Warto zapoznać się ze szczegółami regionalnego programu, bo wiele osób ma możliwość skorzystania z dotacji.

Działania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2014-2020 skupią się przede wszystkim na wprowadzaniu nowoczesnych technologii i podnoszeniu konkurencyjności firm, m. in. poprzez inwestycje infrastrukturalne czy też kształcenie kadr. Jednym z głównym celów nowego programu jest również zwiększenie zatrudnienia.
      
       - Na szeroko rozumiane działania prozatrudnieniowe przeznaczyliśmy w ramach nowego RPO ponad 170 mln euro – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Te środki kierujemy na finansowanie działań służących poprawie sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 29. roku życia. Te osoby będą mogły skorzystać m.in. ze szkoleń, staży czy pośrednictwa pracy. Co najbardziej wymierne dla zwiększania zatrudnienia w regionie – będą mogły także podjąć pracę u pracodawców, dla których też przewidziane jest wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w postaci np. dofinansowania kosztów doposażenia stanowiska pracy czy subsydiowania zatrudnienia. Oprócz tego finansowane będą projekty wspierające przedsiębiorczość i tworzenie nowych firm. Mam tu na myśli udzielanie dotacji inwestycyjnych i świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych na rzecz osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej. Wspierane będą również działania z zakresu godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez różne formy ułatwiania dostępu do opieki żłobkowej i umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej młodym mamom i ojcom. Środki będą mogły trafiać także na projekty typu outplacement, stanowiące szybką pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej dla osób zwalnianych bądź zagrożonych zwolnieniem w wyniku procesów adaptacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach.
      
       Dla kogo program
       O dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator. Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach czy też otrzymując grant lub pożyczkę na założenie firmy.
      
       W co będziemy inwestować
       Program zakłada m.in. dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny przedsiębiorczości, szkolnictwa, technologii informacyjno-komunikacyjnych, transportu, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, kultury i dziedzictwa, rewitalizacji, dostępu do usług publicznych, regionalnego rynku pracy czy włączenia społecznego.
       Najwięcej pieniędzy, około 320 milionów euro zostanie przeznaczonych na wzmacnianie rozwoju technologicznego i innowacji oraz na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Na drugim miejscu pod względem nakładów jest kwestia ochrony środowiska. Na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz efektywność energetyczną przypadnie ponad 260 mln euro. RPO to również szansa na poprawę infrastruktury transportowej w regionie. Województwo warmińsko-mazurskie wciąż należy do obszarów o najmniejszej dostępności komunikacyjnej w Europie, ma to się zmienić za sprawą niemal 200 milionów euro, które przekażemy na ten cel. Z uwagi na szczególne w skali kraju problemy na rynku pracy ok. 180 mln euro trafi na poprawę zatrudnienia, zaś na aktywizację społeczno-zawodową jest aż 128 mln euro.
      
       Premiowana współpraca i inteligentne specjalizacje
       Komisja Europejska premiuje innowacyjność, sieciowanie, współpracę oraz łączenie nauki z biznesem. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w branżach objętych inteligentnymi specjalizacjami. W naszym regionie wyodrębniono trzy. Ekonomia wody - związana z turystyką wodną, ośrodkami wellness i spa oraz budową jachtów. Produkcja żywności wysokiej jakości - z wykorzystywaniem doskonałych warunków naturalnych i rozwiniętej bazy badawczo-rozwojowej. Trzecia specjalizacja to przemysł drzewny i meblarski.
      
       Ze względu na specyfikę regionu znaczna pula środków będzie przeznaczona na działania, które pomogą rozwinąć rynek pracy. Chodzi tu o tworzenie miejsc pracy, a także podnoszenie kwalifikacji potencjalnych pracowników. Planowane są programy wsparcia szkolnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
      
       Nowością RPO WiM 2014-2020 jest także nowy instrument wsparcia - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), które mają pomóc w rozwoju aglomeracji miejskich. W województwie są trzy takie obszary: aglomeracja olsztyńska, elbląska i ełcka. Pieniądze z ZIT mają pomóc w ściślejszym zintegrowaniu gmin wchodzących w skład aglomeracji.
      
       Pierwsze nabory
       Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił już pierwsze dwa nabory, w pierwszej kolejności w trybie pozakonkursowym. Pierwszy z nich adresowany do powiatowych urzędów pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę zatrudnienia. Drugi dotyczy Gminy Szczytno i projektu budowy drogi łączącej Port Lotniczy w Szymanach z siecią TEN-T.
      
       Pierwszych naborów w trybie konkursowym możemy się spodziewać w czwartym kwartale tego roku. Będą one dotyczyły edukacji i włączenia społecznego, czyli tzw. projektów „miękkich”. Ruszą m.in. konkursy na dofinansowanie nowych miejsc przedszkolnych, na kształcenie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczno-przyrodniczych, językowych, informatycznych), na dofinansowanie kursów zawodowych, staży czy praktyk.
      
       Skąd czerpać wiedzę o Regionalnym Programie i innych Funduszach Europejskich
       Korzystać można z porad specjalistów sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz do odwiedzać mobilne punkty informacyjnych. Konsultanci udzielą tam bezpłatnych informacji o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków europejskich.
      
      
Więcej informacji na stronie internetowej www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl.
-------- Reklama ---------

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie