UWAGA!

Tak miasto chce pomóc przedsiębiorcom

 Elbląg, Tak miasto chce pomóc przedsiębiorcom
(fot. Anna Dembińska)

Władze Elbląga przygotowały pakiet pomocy dla elbląskich przedsiębiorców. Przewiduje on m.in. odroczenia płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie podatków od nieruchomości i użytkowania wieczystego, obniżenie czynszów w lokalach miejskich, zwolnienie z opłat za wywóz odpadów na czas zawieszenia działalności czy ofertę niskooprocentowanych pożyczek dla najmniejszych firm z PUP. - Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie - zapewnia prezydent Witold Wróblewski.    

Pakiet pomocowy dla elbląskich przedsiębiorców powstał we współpracy prezydenta, urzędników oraz radnych KWW Witolda Wróblewskiego i Koalicji Obywatelskiej. - Zakłada on pomoc i wsparcie w zakresie i kompetencjach, które posiada samorząd. Nie mamy takich instrumentów finansowych, jakie ma rząd – tłumaczy Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. O szczegółach opowiedział podczas konferencji prasowej online z lokalnymi mediami, w której uczestniczył również wiceprezydent Michał Missan. 

 

Pomoc na wniosek

Pakiet, który obowiązuje od 1 kwietnia, zawiera siedem rodzajów pomocy samorządu, m.in. odroczenie płatności, rozłożenie na raty bez odsetek lub umorzenie podatków od nieruchomości i użytkowania wieczystego, obniżenie czynszów w lokalach miejskich (w tym na targowisku), zwolnienie z opłat za wywóz odpadów na czas zawieszenia działalności, ofertę niskooprocentowanych pożyczek dla najmniejszych firm z PUP czy też możliwość negocjacji opłat związanych ze zużyciem wody i ogrzewania z miejskiej sieci (szczegóły prezentujemy niżej). Co zrobić, by skorzystać z takiej pomocy? Przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek do konkretnej instytucji, a w niektórych przypadkach złożyć dodatkowo rachunek zysków i strat, poniesionych w związku z epidemią.

Na jaki czas pomoc zostanie udzielona? - Trudno nam dzisiaj oszacować, jak się będzie kształtowała sytuacja związana z walką z koronawirusem. Ale zachęcam do tego i wychodzę z apelem do mieszkańców, by również przedsiębiorców wspierać, na przykład wykupując dostawy jedzenia na wynos w lokalnych restauracjach czy wykupując karnety na usługi na przyszłość, po pandemii – apelował Witold Wróblewski.

- Wszystkie informacje dotyczące pakietu zostaną umieszczone na stronie internetowej miasta, będzie też tam link do dokumentów, które można pobrać, podane dane kontaktowe do urzędników, z którymi będzie można wyjaśnić swoje wątpliwości – dodaje Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. - Staramy się pomóc tyle, ile możemy, choć szczerze musimy powiedzieć, że większą pomoc może zapewnić rząd, dlatego czekamy na szczegóły tzw. tarczę antykryzysową 2.0.

Miasto nie dysponuje na razie danymi, ilu przedsiębiorców może skorzystać z tego rodzaju pomocy. Prezydent Witold Wróblewski przyznał, że samorząd nie ma takich instrumentów, by sprawdzać kondycję przedsiębiorstw w dobie kryzysu spowodowanego epidemią. Ma za to inne szacunki, jak kryzys może wpłynąć na tegoroczny budżet Elbląga.

- Cały czas szacujemy, o ile mogą się zmniejszyć wpływy z podatków w budżecie miasta. Symulacja, której jeszcze nie zakończyłem, może sięgnąć nawet 40 milionów złotych – przyznaje Witold Wróblewski. - Mamy też coraz więcej sygnałów z Powiatowego Urzędu Pracy o zapowiadanych zwolnieniach grupowych i mniejszych redukcjach zatrudnienia w firmach. Z tego, co słyszę, każdy przedsiębiorca stara się utrzymać firmę, dlatego też proponujemy najszybszą i najlepszą formę, jaką możemy przygotować – odraczanie płatności a w przypadku udokumentowania dochodów również możliwość umorzenia. To jest element, który może pomóc w zachowaniu płynności finansowej elbląskich firm.

 

Miasto będzie musiało oszczędzać

Prezydent przyznał, że wskutek kryzysu spadają dochody miasta. - Już dzisiaj wiemy, że nie osiągniemy poziomu zakładanego na koniec roku, zarówno jeśli chodzi o dochody z podatków jak i sprzedaży mienia, więc musimy do tej sytuacji dostosować wydatki w budżecie – zapowiedział Witold Wróblewski. Po raz kolejny przypomniał, że zmniejszenie dochodów jest też spowodowane polityką rządu, który nałożył na samorządy wiele dodatkowych obowiązków, nie przyznając na ten cel środków. - Jeśli rząd nie przewidzi wsparcia dla samorządów chociażby przez zwiększenie subwencji wyrównawczej, to naprawdę sytuacja będzie katastrofalna.


        

PAKIET POMOCOWY DLA ELBLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
       z powodu COVID – 19. Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 marca 2020r.

Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2020 roku.

 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niżej wymienionych form pomocy:

 

1. Przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z 31 marca br. do 30 czerwca 2020r.

Przesunięcie terminu płatności automatycznie wstrzymuje naliczanie odsetek.

 

2. Ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców;:
       1) odroczenie terminu płatności podatku,
       2) rozłożenie zapłaty podatku na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 kwietnia 2020r.

Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

 

W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt: z Małgorzatą Głowacką tel. 55 239 32 20

mail: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

Ważne! Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, albo pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg lub w formie papierowej (zamknięta koperta), do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.

 

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

1. za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,

2. w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za I kwartał 2020r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

3. Ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg
        

Pakiet Pomocowy umożliwia ubieganie się Przedsiębiorców o uzyskanie ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego (bez opłat za media) oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg.

Przedsiębiorcy mogą się starać o:

1. odroczenie terminu płatności,

2. rozłożenie na raty,

3. umorzenie należności.

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 kwietnia 2020 r. Ulgi, o których mowa powyżej, na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę (np. ZBK).

UM: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

ZBK: tel.: 55 2212000; mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

MOSiR: tel.: 55 625 6300; mail: mosir@mosir.elblag.eu

EPT: tel.: 55 239 3467; mail: biuro@ept.umelblag.pl

ZZM: tel.: 55 234 2037; 55 234 1075; mail: sekretariat@zzm.umelblag.pl

Szpital Miejski św. Jana Pawła II: tel.: 55 230 4197; mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Biblioteka Elbląska: tel.: 55 625 60 00; mail: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

 

Ważne!

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

1. za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,

2. w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za I kwartał 2020r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

4. Obniżenie czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w pawilonach na Targowisku Miejskim.

A także przesunięcie opłaty rezerwacyjnej wniesionej z góry za rok 2020 za okres, w którym przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności na Targowisku Miejskim.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Budynków Komunalnych na adres: mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

5. Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do tymczasowego zamknięcia lokali.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat jest złożenie stosownej deklaracji do 10 dnia każdego miesiąca.

Deklarację można złożyć poprzez:

- załatwianie spraw on-line (formularz ePUAP) – deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów,

- za pośrednictwem poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg,

- w Urzędzie Miejskim w Elblągu (punkt informacyjny)

 

6. Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 6726, 55 237 6749 i na stronie: elblag.praca.gov.pl

 

7. Elbląscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa w okresie po 1 kwietnia 2020 r. z powodu epidemii COVID_19 uległa znaczącemu pogorszeniu mogą również kierować wnioski dotyczące warunków spłaty zobowiązań powstałych w tym okresie wobec elbląskich spółek komunalnych. Wnioski skierowane do spółek będą każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

oprac. RG

Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama