UWAGA!

Weź udział w przetargu!

Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych (garaży) stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Pasłęku.

I. Opis nieruchomości.
       Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe (garaże) znajdujące się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 o pow. 0,1002 ha, położonej w obrębie 11 miasta Pasłęk, stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego. Lokale znajdują się w budynku murowanym parterowym z dachem jednospadowym o małym nachyleniu połaci, wybudowanym w latach sześćdziesiątych. Lokale użytkowe (garaże) nie są uzbrojone, dostęp do drogi gminnej (ul. Partyzantów) wymaga urządzenia. Lokale zbywane są łącznie z udziałem w działce 3/4
       Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu działka nr 3/4 położona jest w Pasłęku w obrębie geodezyjnym miasta Pasłęk nr 11, zawiera się w granicy terenu elementarnego w części graficznej planu oznaczonej symbolem V.15.MU (tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej).
      
      
II. Szczegółowe dane dla poszczególnych lokali.
      
      
Lp Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Cena wywoławcza brutto lokali w zł wraz z udz. w działce 3/4 Wadium
  Miejscowość nr dz. km pow. ha KW Nr lokalu
1.
 
        
obręb 11 m. Pasłęk 3/4 1 0,1002 44401 Nr 2 o pow. 18,9 m2 Udział 1226/10000 części dz. 3/4 17.500 zł 3.500 zł
Nr 3 o pow. 17,9 m2 Udział 1161/10000 części dz. Nr 3/4 16.500 zł 3.300 zł
Nr 65o pow. 30,5 m2 Udział 1978/10000 części dz. nr 3/4 28.500 zł 5.700 zł

      
       III. Informacje dotyczące wszystkich lokali
.

       1. Przetarg odbędzie się 30 czerwca o godz. 8, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, w sali konferencyjnej nr 402 na IV piętrze.
       2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium z zaznaczeniem, którego lokalu dotyczy. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca na konto Starostwa Powiatowego w Elblągu: PKO BP S.A. O/Elbląg – numer 86 1020 1752 0000 0102 0069 3952.
       3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu - wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, po zamknięciu przetargu (nie później przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu)
       4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
       5. Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Za datę wpływu uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Starostwa Powiatowego.
       6. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywca.
       7. W uzasadnionych przypadkach - Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
      
       Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A, pokój 210 oraz telefonicznie pod nr tel. (55) 239-49-41, 239-49-35.

       -------- Reklama ---------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie