UWAGA!

Bezpieczeństwo publiczne - kierunek z przyszłością

 Bezpieczeństwo publiczne - kierunek z przyszłością

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wyszkoloną kadrę specjalizującą się w tematyce bezpieczeństwa publicznego. W odpowiedzi na to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach istniejącej już umowy z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu podpisała porozumienie o utworzenie klasy akademickiej „Menadżer Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym”, która zacznie funkcjonować od roku szkolnego 2013/2014.

Zdobyta wiedza i umiejętności w trakcie nauki w klasie akademickiej „Menedżer zarządzania bezpieczeństwem publicznym” ma w przyszłości dać jej absolwentom realne szanse zatrudnienia w zawodach związanych z bezpieczeństwem publicznym, a także możliwość kontynuowania nauki na studiach.
       Realizacja zajęć w klasie akademickiej, uwzględniać będzie założenia nowej podstawy programowej, przy jednoczesnym innowacyjnym wprowadzeniu przedmiotów akademickich.
       Planowane zajęcia akademickie uwzględniać będą m.in. takie zagadnienia jak: funkcjonowanie służb mundurowych w kontekście bezpieczeństwa publicznego, podstawy prawa, ochrona ludności przed skutkami różnorodnych zagrożeń, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, public relations, negocjacje.
       Nauka tych przedmiotów rozpocznie się w klasie pierwszej i zakończy się w pierwszym semestrze klasy czwartej. W klasie pierwszej przedmioty akademickie realizowane będą w szkole, w klasie drugiej zaś część zajęć odbywać się będzie w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
       Od klasy drugiej uczniowie (oprócz zajęć akademickich obligatoryjnych) będą mogli sami wybrać bloki przedmiotów, które będą realizować w danym semestrze. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w grupach. Uczniowie będą uczestniczyć we wszelkiego rodzaju wykładach, warsztatach czy konferencjach, będą brali także udział w uroczystościach organizowanych przez PWSZ w Elblągu.
       Aby zakończyć dany rok nauki, każdy uczeń będzie zaliczał przedmiot zgodnie z ustalonymi wymogami prowadzącego zajęcia. Formą zaliczenia danej klasy będzie np. wykonanie projektu badawczego z wybranego zagadnienia oraz możliwość zaprezentowania go podczas konferencji naukowej. Absolwenci klasy o profilu „Menadżer zarządzania bezpieczeństwem publicznym” będzie z całą pewnością doskonale przygotowany do podjęcia studiów na Kierunku Administracja w PWSZ w Elblągu, gdzie już w roku akademickim 2011/2012 uruchomiona została specjalność – administracja bezpieczeństwa publicznego.
       PWSZ w Elblągu dynamicznie reaguje na zapotrzebowanie pracodawców, dlatego wciąż rozbudowuje ofertę kształcenia, zwiększając tym samym szanse swoich absolwentów na znalezienie pracy.
       Wybór specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego na Kierunku Administracja w PWSZ w Elblągu to gwarancja zdobycia przez studentów interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu szeroko pojętego porządku publicznego.
       Studenci podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, nabywają umiejętności stosowania technik negocjacji i mediacji stosowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego, poznają mechanizmy funkcjonowania organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz zasady współpracy między nimi, potrafią analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej i państwowej. Ponadto zaznajamiają się z konstytucyjnym systemem organów państwa oraz uczą się zrozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej.
       Jako, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne, studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem. Praktyki są więc odbywane m.in. w takich instytucjach jak: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Graniczna, Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Izba Celna, Ochotnicza Straż Pożarna, Obrona Cywilna, Urząd Skarbowy, szpitale, Pogotowie Ratunkowe, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, sądy, Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu czy firmy zajmujące się ochroną danych, osób i mienia.
      
       A co po studiach?
       Absolwent PWSZ w Elblągu, który ukończył specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego, dzięki odpowiedniemu doborowi przedmiotów, treści programowych oraz nabytych umiejętności praktycznych jest przygotowany do pracy w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa. Poza tym znajdzie pracę w wydziałach i zespołach zarządzania kryzysowego, instytucjach samorządowych różnego szczebla, wojewódzkich sztabach wojskowych, jednostkach straży pożarnej, formacjach obrony cywilnej kraju oraz w strukturach bezpieczeństwa innych dużych jednostek organizacyjnych.
       Znajomość współczesnych zagrożeń oraz umiejętności ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej, pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.
      
       Szczegółowe informacje na temat rekrutacji pod adresem.
      
      
      
                                                                                           -----------------------reklama------------------------
      
      
Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie