UWAGA!

Kim są rolkarze i inne trudne pytania

Czy nieletni bez opieki rodziców mogą podróżować rowerem po Polsce? Do jakiej grupy użytkowników dróg zalicza się rolkarzy? Te i wiele podobnych pytań zadają każdego dnia elbląskim policjantom mieszkańcy miasta.

Jak informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego KMP w Elblągu, z uwagi na dużą ilość nadsyłanej korespondencji dotyczącej zagadnień w ruchu drogowym, najczęściej zadawane pytania będą publikowane.
     Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane policjantom pytania związane z ruchem drogowym i odpowiedzi.
     
     Czy policjant ma obowiązek badania stanu trzeźwości uczestników kolizji drogowej?
     Na miejscu kolizji drogowej policjant nie ma obowiązku dokonywania badania na zawartość alkoholu jego uczestników, chyba, że istnieją jakieś wątpliwości co do stanu ich trzeźwości bądź któryś z uczestników zgłasza swoje uwagi co do stanu trzeźwości drugiego uczestnika. Policjant może, ale nie ma obowiązku pytać uczestników, czy nie zgłaszają względem siebie uwag co stanu trzeźwości. Zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli ktoś ma zastrzeżenia, to nie czeka na pytanie policjanta, tylko sam zgłasza swoje uwagi.
     Zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) obowiązek dokonania badania stanu trzeźwości kierującego istnieje w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.
     
     Kto ma pierwszeństwo, gdy z dwóch stron nadjadą w tym samym czasie pojazdy uprzywilejowane?
     Przepisy nie określają hierarchii przejazdu pojazdów uprzywilejowanych w przypadku potrzeby przecięcia się ich kierunków ruchu. Sytuacja taka w praktyce występuje raczej sporadycznie, chociaż ma prawo zaistnieć. Kierowcy tych pojazdów powinni zachować się zgodnie z przepisami o pierwszeństwie przejazdu. Niewykluczone, że kierujący pojazdem uprzywilejowanym innym niż karetka pogotowia umożliwi przejazd karetce w pierwszej kolejności wbrew zasadom, jednak nie wynika to z przepisów, a raczej ze zdrowego rozsądku. Każdy kierowca wie, do jakiego jedzie zdarzenia, i jest w stanie ocenić potrzebę ,,zwłoki”. Ponadto należy podkreślić, że każdy z kierujących jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a w razie potrzeby również się zatrzymać.
     W przypadku, gdy na skrzyżowaniu znajduje się osoba kierująca ruchem, kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma obowiązek zastosować się do poleceń i sygnałów przez nią dawanych.
     
     Do jakiej kategorii użytkowników dróg należy zakwalifikować osobą poruszająca się na rolkach?
     Przepisy ruchu drogowego nie definiują wprost pojęcia osoby poruszającej się na rolkach, dlatego też należy dokonać interpretacji obowiązujących przepisów.
     Zgodnie z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) pieszym jest ,,... osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszająca się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej”. Kierującym z kolei jest ,,..osoba, która kieruje pojazdem...”.
     Z definicji tych wynika, że osoba poruszająca się na rolkach nie kieruje żadnym pojazdem, lecz znajduje się na drodze poza pojazdem i nie wykonuje na niej żadnych czynności. Należy zatem uznać, że osoba poruszająca się na rolkach jest pieszym w myśl powyższej definicji. W związku z powyższym jej zachowanie na drodze powinno być zgodne z art.11 ust.1 cyt. ,,pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.”
     Problem jest jednak nieco bardziej złożony, albowiem osoba na rolkach porusza się ze znacznie większą prędkością aniżeli idący po chodniku pieszy czy jadący dziecinny rowerek. Pieszy, idąc po chodniku, ma prawo przypuszczać, że wokoło niego wszyscy inni piesi poruszają się z podobną prędkością, a nawet przypadkowa ,,kolizja” z innym pieszym nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądać będzie, gdy na chodniku niespodziewanie dojdzie do kontaktu pomiędzy rozpędzonym ,rolkarzem” a osobą pieszego. Opisana sytuacja w przeszłości miała wielokrotnie miejsce, prowadząc do poważnych obrażeń ciała pieszych. Dlatego też policjanci w zgodzie z prawem podejmują interwencję w stosunku do osób poruszających się na rolkach, które swoim zachowaniem stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
     Sama jazda na rolkach nie stanowi wykroczenia i jest dopuszczalna. Dopiero wówczas, gdy osoba swoją jazdą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego dla innych osób, w tym również dla pieszych, możemy mówić o podstawie do podjęcia interwencji przez policjantów. W takim przypadku, w zależności od oceny sytuacji faktycznej funkcjonariusze mogą poprzestać na środkach oddziaływania wychowawczego i zastosować pouczenie, ale mogą również nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł.
     Zbiór wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji zawiera rozdział XI Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz. U. Nr 12 poz. 114 z późn. zm.), natomiast przepisy związane z postępowaniem mandatowym znajdują się w rozdziale 17 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. Nr 106 poz. 1148 z późn. zm.).
     
     Co dzieje się z pojazdami usuniętymi z drogi, jeżeli ich nie odbierze właściciel. Czy ktoś je później sprzedaje?
     Zgodnie z art. 130a ust. 10 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) cyt. ,, Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1 lub 2 i nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy.”
     Oznacza to, że pojazd przechowywany na parkingu przejmuje właściwy Urząd Skarbowy, który dokonuje sprzedaży pojazdu w drodze przetargu. Organizacja i tryb prowadzenia takich przetargów leży w kompetencji urzędów skarbowych.
     
     Czy osoba nieletnia może sama (bez rodziców i opiekunów) podróżować rowerem po Polsce?
     Nie ma przepisów zabraniających podróżowania osobom małoletnim bez rodziców (opiekunów). Należy jednak mieć na uwadze, że to właśnie rodzice (opiekunowie) sprawują opiekę i ponoszą odpowiedzialność za swoje pociechy do czasu uzyskania przez nie 18 roku życia. W związku z powyższym podróż taka będzie możliwa po uzyskaniu zgody rodziców. Wychodząc z praktycznego punktu widzenia, należy posiadać przy sobie dokument tożsamości, dobrze byłoby mieć przy sobie również pisemną zgodę rodziców na taki wyjazd oraz numer telefonu kontaktowego z nimi. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości ze strony organu kontrolnego będzie można wówczas w dość szybki sposób zweryfikować wiarygodność przekazanych informacji.
     Ponadto należy przypomnieć, że osoba kierująca rowerem, która nie ukończyła 18 lat jest zobowiązana posiadać kartę rowerową.
     
     Czy strażnik miejski może zatrzymać pojazd będący w ruchu na drodze?
     Funkcjonariusz straży gminnej (miejskiej) jest upoważniony do zatrzymywania pojazdów wyłącznie na drogach, na których obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach i tylko w odniesieniu do osób niestosujących się do tego zakazu. Może również zatrzymać w związku z reakcją na naruszenie zakazu zatrzymywania lub postoju, jeżeli pojazd już ruszył, oraz wobec rowerzystów i motorowerzystów, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów.
     Ponadto informuję, że wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) oraz innych organów kontrolnych z zakresu kontroli ruchu drogowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie kontroli ruchu drogowego ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 14 poz. 144).
     
     Czy żandarmeria wojskowa może zatrzymywać do kontroli prywatne pojazdy?
     Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych ( Dz. U. Nr 123, poz. 1353):
     ,,1. Żandarmeria Wojskowa wykonuje zadania należące do jej zakresu działania w Siłach Zbrojnych oraz w stosunku do osób określonych w ust. 2.
     2. Żandarmeria Wojskowa jest właściwa wobec: 1) żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, 2) żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej w czasie noszenia przez nich mundurów oraz odznak i oznak wojskowych, 3) pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych: a) w związku z ich zachowaniem się podczas pracy w tych jednostkach, b) w związku z popełnieniem przez nich czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary, wiążącego się z tym zatrudnieniem,
     4) osób przebywających na terenach lub w obiektach jednostek wojskowych,
     5) innych osób niż określone w pkt 1-4, podlegających orzecznictwu sądów wojskowych albo jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
     6) osób niebędących żołnierzami, jeżeli współdziałają z osobami, o których mowa w pkt 1-5, w popełnieniu czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary albo też jeżeli dokonują czynów zagrażających dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko życiu lub zdrowiu żołnierza albo mieniu,
     7) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie stanowi inaczej.”
     Żołnierze ŻW wobec osób wymienionych powyżej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Realizacja tych zadań odbywa się również poprzez wykonywanie kontroli ruchu drogowego.
     Ponadto należy podkreślić, że coraz częściej w ramach współdziałania Policji z ŻW, do służby wystawiane są mieszane patrole, sprawujące również nadzór nad ruchem drogowym. W takich przypadkach dopuszczalnym jest, aby policjant wykonywał czynności związane z pomiarem prędkości i kontrolą drogową, będąc ubezpieczany przez żołnierza ŻW.
     
     Czy mając 16 lat mogę starać się o prawo jazdy za zgodą rodziców?
     Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r Nr 108 poz. 908) wymagany wiek dla danej kategorii prawa jazdy wynosi: § 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T; § 18 lat - dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E; Ponadto informuję, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
oprac. A
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama