UWAGA!

Nowa matura

”W połowie marca w elbląskich szkołach odbędą się próbne Matury 2002. Nauczyciele twierdzą, że nowości wprowadzane są za szybko” - informuje Dziennik Bałtycki.

”W Zespole Szkół Ekonomicznych, aby lepiej przygotować uczniów, wprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, historii i geografii. Opłaca je Komitet Rodzicielski".
     ”- Za mało przewidziano lekcji w stosunku do wymagań - mówią zgodnie dyrektorzy szkół średnich".
     Część dyrektorów uważa również, że termin wprowadzenia nowej matury jest zbyt wczesny.
     ”Powinni w nowej maturze uczestniczyć absolwenci gimnazjów i liceów profilowanych. Dopiero oni przeszliby nauczanie w nowej, zreformowanej szkole” - twierdzą dyrektorzym.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prasówka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
 • ale to bedzie placz po wynikach !!!
 • A tam zaraz płacz. Nauczyciele jak zawsze pomogą i wszystko bedzie OK.
 • SYLLABYSY czytaliście? Nie? Zreformowane egzaminy maturalne po raz pierwszy będą zdawane przez absolwentów szkół ponadpodstawowych (dla absolwentów szkół czteroletnich będzie to w maju 2002 roku, dla absolwentów szkół pięcioletnich w maju 2003). Oprócz sesji majowych przewidziane jest wprowadzenie od stycznia 2003 roku sesji styczniowej, równoważnej z sesją majową. Każdy, kto nie przystąpił do egzaminu w maju, albo nie zdał egzaminu z jednego lub wszystkich przedmiotów, lub postanowił poprawić ocenę z jednego lub kilku przedmiotów, będzie mógł przystąpić do egzaminu ponownie już w styczniu. Sesja egzaminacyjna będzie trwała około półtora miesiąca, każdego dnia będzie zdawany inny przedmiot, a nie jak obecnie wszystkie dodatkowe przedmioty jednego dnia. Również języki obce będą zdawane w różnych dniach, a nie jednego dnia wszystkie. Pierwsze egzaminy pisemne rozpoczną się w maju i zakończą w czerwcu. Wyniki będą ogłoszone na przełomie czerwca i lipca. Egzaminy ustne, które mają poprzedzać egzaminy pisemne będą organizowane już w kwietniu. Zakończą się do 20 kwietnia, więc zależnie od liczby zdających w danej szkole początek ich należy zaplanować na pierwszy lub drugi tydzień miesiąca. Każdy zdający będzie pisał egzamin maturalny w szkole, którą ukończył. Odstępstwa od tej zasady będą w czterech przypadkach: - jeżeli szkoła nie spełni wymogów stawianych centrom egzaminacyjnym (odpowiednio duża sala, odpowiednio oświetlona, wyizolowana od nadmiernego hałasu itp.), - jeżeli zdawany przedmiot będzie przedmiotem rzadkim – wybranym przez małą liczbę osób i w związku z tym zostanie powołana jedna komisja egzaminacyjna dla kilku szkół (np. greka lub filozofia), - jeżeli szkoła nie będzie w stanie zapewnić odpowiednich warunków zdawania egzaminu ze względu na niepełnosprawność zdającego (np. brak komputera z drukarką z alfabetem brajlowskim dla osoby niewidomej), - jeżeli wolą zdającego będzie zdawanie matury w innym miejscu niż ukończona szkoła. Egzaminy będą organizowane i sprawdzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne właściwe dla obszaru zamieszkania zdającego. W przypadku uczęszczania do szkoły w innym województwie (poza miejscem zamieszkania) zdający będzie mógł przystąpić do egzaminu w szkole, którą kończył.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  Andrzej(2001-02-28)
 • Jakie są podstawowe zasady egzaminu maturalnego w roku 2002? 1. Egzamin maturalny komisyjnie sprawdza poziom wykształcenia ogólnego zdających z zakresu przedmiotów określonych Standardami wymagań egzaminacyjnych. 2. Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić absolwenci szkół ponadpodstawowych posiadający świadectwo ukończenia szkoły, dającej prawo zdawania egzaminu maturalnego. 3. Egzamin jest obowiązkowy dla kandydatów na studia wyższe. 4. Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna opublikowanie syllabusa a kończy wydanie świadectwa dojrzałości. 5. Harmonogram postępowania egzaminacyjnego ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). 6. Egzamin będzie organizowany dwa razy w roku: w maju – po zakończeniu zajęć w programowo najwyższej klasie szkół dających uprawnienia do przystąpienia do egzaminu maturalnego, począwszy od maja 2002 r. – i w styczniu – począwszy od stycznia roku 2003. 7. Egzamin składa się z części wewnętrznej – ustnej i z części zewnętrznej – pisemnej.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)
 • . Z jakich przedmiotów trzeba i można zdawać maturę? 1. Egzamin zdawany jest obowiązkowo z czterech przedmiotów: a) języka polskiego – w części wewnętrznej i zewnętrznej, b) języka obcego nowożytnego - w części wewnętrznej i zewnętrznej, c) matematyki – w części zewnętrznej, d) przedmiotu wybranego przez ucznia – w części zewnętrznej, z wyjątkiem innego niż obowiązkowy języka obcego nowożytnego, który jest zdawany w części wewnętrznej i zewnętrznej. 2. Zdający z grup mniejszości narodowych zdają obowiązkowo przedmioty wymienione w punkcie 1 oraz język ojczysty danej mniejszości narodowej. 3. Zdający ma prawo wybrać dodatkowo więcej niż jeden przedmiot. Nie ma to wpływu na liczbę i wybór przedmiotów zdawanych obowiązkowo.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)
 • Na jakim poziomie będzie można zdawać poszczególne przedmioty? 1. Egzamin z przedmiotów obowiązkowych – języka polskiego, języka ojczystego mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego i matematyki – może być zdawany na dwóch poziomach – podstawowym lub rozszerzonym. 2. Rozróżnienie poziomów egzaminu z języka polskiego, języka ojczystego mniejszości narodowej i matematyki wprowadza się w części pisemnej egzaminu, a z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej. 3. Absolwent klasy z językiem obcym wykładowym lub klasy dwujęzycznej uzyskuje na świadectwie adnotację o ukończeniu tego typu klasy, jeżeli zda egzamin z danego języka według specjalnie przygotowanych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów tego typu szkół oraz przedmioty dodatkowe według zasad określonych w dwustronnych porozumieniach międzynarodowych. 4. Inny, niż zdawany jako obowiązkowy, język obcy nowożytny jako przedmiot wybrany, zdawany jest, w części ustnej i pisemnej, na jednym poziomie zawierającym zadania z poziomu podstawowego i rozszerzonego.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)
 • Kiedy należy wybrać przedmiot i poziom zdawania przedmiotu na egzaminie? 1. Zdający deklaruje, na początku ostatniego roku nauki w szkole dającej uprawnienia do przystąpienia do egzaminu maturalnego zgodnie z procedurą obowiązującą w okręgowej komisji egzaminacyjnej, wybór: - przedmiotu (przedmiotów) na egzamin, - poziomu egzaminu z przedmiotów obowiązkowych, - okresu z historii, - typu komputera, środowiska komputerowego i programów komputerowych z informatyki, - tematu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, tematu z języka polskiego, języka ojczystego mniejszości narodowej na część wewnętrzną egzaminu z list tematów, przygotowanych przez nauczycieli danego przedmiotu w szkole. 2. Wybór przedmiotu (przedmiotów) na egzamin nie zależy od profilu nauczania szkoły (oddziału), do której uczęszczał absolwent, ani od języków nauczanych w szkole. W przypadku braku w szkole egzaminatora z wybranego przedmiotu zdający zostanie skierowany na egzamin do innej szkoły. 3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż cztery miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, zdający może dokonać zmian w deklarowanych wyborach z zastrzeżeniem, że w przypadku języka ojczystego wszelkie czynności związane z wyborem i doprecyzowaniem tematu kończy pierwsza konsultacja, która powinna się odbyć najpóźniej 31 października. 4. Zdający nie może w trakcie egzaminu zmieniać wybranego okresu z historii i środowiska komputerowego z informatyki. 5. Zdający może w trakcie egzaminu zrezygnować ze zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)
 • . Jaka będzie matura uczniów szkół z ojczystym językiem mniejszości narodowych i uczniów szkół dwujęzycznych? Absolwenci szkół lub oddziałów z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz absolwenci szkół dwujęzycznych mogą zdawać na egzaminie przedmiot lub przedmioty w języku polskim lub odpowiednio w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej albo w danym języku obcym. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje wraz z deklaracją wyboru przedmiotu.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)
 • . Gdzie można zdawać maturę? 1. Część zewnętrzną egzaminu organizuje i przeprowadza komisja okręgowa w wyznaczonych szkołach lub placówkach, posiadających odpowiednie warunki lokalowe i techniczne zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu. 2. Zdający, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich lub wyrazili wolę zdawania egzaminu w szkole innej niż ukończona, są kierowani do szkoły wyznaczonej przez komisję okręgową.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)
 • Jakie warunki muszą być zapewnione na sali egzaminacyjnej? 1. Pomieszczenie szkolne, w którym jest przeprowadzany egzamin, musi spełniać warunki określone w przepisach BHP. 2. Odległość między piszącymi nie może być mniejsza niż 1,5 metra z każdej strony. 3. Przy stoliku może siedzieć wyłącznie jeden zdający. 4. Na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie przybory pomocnicze dopuszczone przez syllabus danego przedmiotu oraz arkusze egzaminacyjne. 5. Zdający chory lub niepełnosprawny w trakcie egzaminu może mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. 6. Posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)
 • Jak powinien być zorganizowany egzamin? 1. W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w danym pomieszczeniu wchodzi co najmniej trzech nauczycieli. Przewodniczącym zespołu nadzorującego przebieg egzaminu może być jedynie nauczyciel wpisany do ewidencji egzaminatorów. Co najmniej jeden członek zespołu powinien być zatrudniony w innej szkole. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawca klasy zdających. 2. Egzamin pisemny przebiega zgodnie z harmonogramem określonym przez CKE. Szczegóły przebiegu egzaminu określa każdorazowo instrukcja zawarta w arkuszu egzaminacyjnym. Czas egzaminu liczy się od przekazania zdającym arkuszy egzaminacyjnych. 3. W czasie egzaminu pisemnego w sali egzaminacyjnej przebywają co najmniej trzej członkowie zespołu, w tym jeden pełniący funkcję przewodniczącego. 4. W czasie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu może zezwolić w szczególnie uzasadnionej sytuacji na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 5. Członkom zespołu nadzorującego przebieg egzaminu nie wolno udzielać żadnych wyjaśnień, komentarzy dotyczących zadań egzaminacyjnych. 6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, przewodniczący zespołu lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej unieważnia egzaminy ze wszystkich przedmiotów danego zdającego. 7. Do sali egzaminacyjnej można wnosić jedynie materiały i środki dydaktyczne określone w syllabusie. 8. Arkusze egzaminacyjne są zbierane po zakończeniu każdej części egzaminu.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)
 • . Ile dni trwa egzamin? 1. Egzamin zewnętrzny z danego przedmiotu odbywa się jednego dnia i polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych, odrębnych dla każdej części egzaminu. 2. Między poszczególnymi częściami egzaminu następować będą przerwy.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  SYLLABUS(2001-02-28)