UWAGA!

Ruszaj po stypendium!

Od 1 września rusza program stypendialny dla uczniów elbląskich placówek edukacyjnych. Sprawdź kryteria przyznawania stypendium socjalnego i terminy!

Kto może ubiegać się o stypendium?
      

       Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 351 zł netto. Pomoc socjalna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do 18 roku życia, a także słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
      
       Terminy
      
       Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa 15 września. Natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 15 października.
      
       Dokumenty
      
       Wnioski należy składać w szkołach, do których uczęszczają uczniowie, gdzie również udzielane są wszelkie informacje w powyższej sprawie. Do wniosku należy dołączyć udokumentowany dochód wszystkich członków rodziny z miesiąca sierpnia 2009 roku. Z kolei słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – wysokość dochodu z miesiąca września tego roku).
      
       W przypadku ubiegania się o stypendium przez pełnoletniego ucznia lub słuchacza, on sam jest wnioskodawcą, a zatem wyklucza się możliwość składania wniosku przez jego rodziców bądź opiekunów.
      
       Dochody
      
       Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2009 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2009 r.), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
       1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
       2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
       3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
      
       I. Do ustalanego dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
       II. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio:
       - zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wykazujące formy pomocy oraz wysokości tych świadczeń pieniężnych, z których korzystali poszczególni członkowie rodziny w miesiącu sierpniu 2009 r. lub oświadczenia tych osób o niekorzystaniu ze świadczeń MOPS w miesiącu sierpniu 2009,
       - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku w sierpniu 2009 r. lub zaświadczenie potwierdzające rejestrację w PUP bez pobierania zasiłku lub oświadczenie osoby o niezarejestrowaniu w PUP
       - zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2009), jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
       - odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku za sierpień 2009)
       - zaświadczenie o wysokości pobieranego w sierpniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z Wydziału Świadczeń Rodzinnych,
       - wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów w sierpniu, bądź oświadczenie o otrzymaniu dobrowolnych alimentów
       - zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących
       - w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, określające wysokość dochodu
       - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS
       - w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
      
       Dodatkowe informacje
      
       W bieżącym roku osoby wnioskujące o stypendium szkolne, korzystające z pomocy finansowej Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Elblągu w formie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, zobowiązane są do dołączenia do wniosku o stypendium wypełnionego wniosku do Wydziału Świadczeń Rodzinnych o wydanie zaświadczenia o pobieraniu ww. świadczeń. Nie składają zatem takich wniosków o wydanie zaświadczenia bezpośrednio do Wydziału Świadczeń Rodzinnych, lecz do szkoły. Wielkość tej pomocy zostanie ustalona na podstawie zbiorczych informacji  uzyskanych przez szkołę z Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Ma na to celu usprawnienie przeprowadzenia akcji stypendialnej. Natomiast wnioskodawcy, którzy nie korzystali w sierpniu br. z ww. pomocy, składają w szkole stosowne oświadczenie. 
      
       Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu www.umelblag.pl.
      
      
oprac. Anieze
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama