UWAGA!

Złóż wniosek o stypendium i wyprawkę szkolną

 Elbląg, Złóż wniosek o stypendium i wyprawkę szkolną
fot. Witold Sadowski, arch.portEl

Wzorem lat ubiegłych przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi, zbierane są wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów (słuchaczy) zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg. Termin składania wniosków upływa 15 września. Drugą formą wsparcia, z którego mogą skorzystać uczniowie niepełnosprawni, jest rządowy program „Wyprawka szkolna”.

Kryteria przyznania stypendium szkolnego
       Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł netto lub 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (pełnoletniego ucznia/słuchacza prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe).
       Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków z Programu Rodzina 500 plus.
      
       Wnioski można pobrać:
       w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem
       z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia,
       w szkole, do której uczęszcza uczeń, jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg,
       w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój 318), jeżeli uczeń pobiera naukę w szkole położonej poza terenem Miasta Elbląg lub w innych szkołach, dla których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.
      
       Szkoła/placówka nie wypłaca wnioskodawcy (rodzicowi/opiekunowi prawnemu/ pełnoletniemu uczniowi) gotówki. Przyznane stypendium szkolne realizowane jest w kasie szkoły/placówki (do której uczęszcza uczeń) na zasadzie refundacji - po przedstawieniu dowodu zakupu (faktur VAT, rachunków imiennych) wystawionych na wnioskodawcę.
       W przypadku gdy rodzic dysponuje gotówką – refundacja następuje po okazaniu przez wnioskodawcę faktur/rachunków do wysokości przyznanego stypendium.
       W przypadku gdy rodzic nie dysponuje gotówką – refundacja następuje w formie przelewu do sklepu – na podstawie faktur/rachunków - do wysokości przyznanego stypendium.
       Rodzic może realizować stypendium w różnych sklepach i tym samym dzielić kwotę, tak aby dokonać najpotrzebniejszych zakupów w najkorzystniejszej cenie. Szkoła udzieli refundacji do kwoty przyznanego stypendium.
      
       Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
       Wsparcie jest udzielane uczniom niepełnosprawnym w ramach programu w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także zakupu materiałów edukacyjnych. Dofinansowanie zakupu podręczników obejmie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
      
       Warunki udzielenia dofinansowania na rok szkolny 2017/2018
       Uprawnieni do skorzystania ze wsparcia programu są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:
       • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
       • klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
       • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
       • klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,
       • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – to dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
      
       Z programu nie będą mogli skorzystać uczniowie uczęszczający do klasy II i III szkoły podstawowej, w tym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, a także ze względu na zapewnienie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do odpowiednich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy II i III szkoły podstawowej jedynie wtedy, gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez MEN.
      
       Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, wartość pomocy nie może przekroczyć kwot:
       225 zł – dla ucznia:
       a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
       b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
       * uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
      
       390 zł – dla ucznia:
       a) słabowidzącego,
       b) niesłyszącego,
       c) słabosłyszącego,
       d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
       e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
       f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
       g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
       * uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;
      
       445 zł – dla ucznia:
       a) słabowidzącego,
       b) niesłyszącego,
       c) słabosłyszącego,
       d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
       e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
       f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
       g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
       *uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
      
       175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II i III szkoły podstawowej.
       * w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
      
       W czerwcu 2017r. Urząd Miejski w Elblągu zebrał szacunkowe dane wśród szkół na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników.
       Z szacunkowych danych wynika, że liczba uczniów planowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu wyniesie 221 uczniów, w tym 43 uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, a 178 uczy się w szkołach specjalnych (łączna szacunkowa kwota wsparcia wyniesie 70 230 zł).
      
Departament Edukacji i Sportu UM
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama