UWAGA!

Temu dam, a temu nie dam (opinia)

 Elbląg, Temu dam, a temu nie dam  (opinia)
fot. pixabay.com

Prezydent mógł podzielić pieniądze pomiędzy kluby sportowe tak jak chciał - wynika z odpowiedzi Arkadiusza Kolperta, dyrektora Departamentu Sportu i Rekreacji w elbląskim ratuszu. Wszelkie dokumenty związane z przeprowadzeniem konkursu (z wyjątkiem wyniku konkursu) są dokumentami wewnętrznymi i i ratusz ich nie chce ujawnić.

Po kolei: 14 grudnia 2022 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych „Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach“. Do podziału był okrągły milion złotych. Punkt czwarty wyżej wzmiankowanego ogłoszenia brzmi: „Wybór oferty i dopuszczenie do oceny nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Poziom sportowy (udział w rozgrywkach ligowych)

2) Odbiór społeczny i tradycje dyscypliny w mieście

3) Prowadzenie szkolenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie i trenerskie

4) Zasób sprzętowy i lokalowy oferenta, sprzyjający realizacji zadania

5) Wartość merytoryczna projektu - zgodność z ogłoszeniem konkursowym, planowane rezultaty w kontekście programów i strategii, celowość oferty, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, zakres rzeczowy, grupa docelowa

6) ocena proponowanej jakości wykonania zadania

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, racjonalnego planowania wydatkowania środków odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

8) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji

9) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł

10) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

11) doświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotację w realizacji proponowanego lub podobnego projektu oraz potencjał kadrowy, ekonomiczny i rzeczowy

12) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę

13) ocena realizacji projektów, w latach poprzednich, zleconych przez Gminę Miasto Elbląg w tym ich liczby

14) dotychczasowa współpraca podmiotu z samorządem, innymi instytucjami publicznymi, w tym rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań

15) deklaracja o pobieraniu lub niepobieraniu opłat od uczestników, adresatów projektu“

31 stycznia 2023 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pojawiły się wyniki konkursu. Milion złotych podzielono następująco: Start Elbląg - 530 tys. zł., Olimpia Elbląg - 376,5 tys. zł., siedem klubów - 153,5 tys. zł, Concordia i Basketball - po 0 złotych. Szczegółowe dane przedstawiliśmy tutaj.

Skąd taki, a nie inny podział pieniędzy? 2 lutego wysłaliśmy do ratusza wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w której prosiliśmy o ujawnienie, jak w ofertach poszczególnych klubów zostały ocenione poszczególne kryteria. Dodatkowo poprosiliśmy o następujące wyjaśnienia:

1) Jaka była minimalna i maksymalna liczba punktów do zdobycia w poszczególnych kryteriach.

2) Czy każde kryterium miało jednakową „wagę ważności“ przy rozpatrywaniu wysokości dotacji?

3) Czy istnieje zależność pomiędzy ilością zdobytych punktów, a wysokością uzyskanej dotacji?

 

Zarządzenie, którego nie ma?

16 lutego otrzymaliśmy odpowiedź że tych informacji nie otrzymamy. “ (...) informuję, że podstawą oceny złożonych ofert w konkursie dotyczącym wspierania szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach była Karta Oceny Projektu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 332/2020 z dn. 17.08.2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty konkursowe składane przez organizacje pozarządowe. Karta Oceny Projektu, która stanowi załącznik nr 1 do wyżej wymienionego zarządzenia została utworzona w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi i została zaakceptowana przez Elbląską Radę Działalności Pożytku Publicznego“ - w odpowiedzi z upoważnienia prezydenta napisał Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji.

Wszystkie obowiązujące zarządzenia powinny być opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Wchodzimy więc na stronę, aby na własne oczy przekonać się jak wygląda Karta Oceny Projektu i kto wchodzi w skład komisji oceniającej. I naszym oczom ukazuje się następujący widok.

(screen strony BIP z 16 lutego godzina 17:09)

Zarządzenia nr 332/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku na stronie BIP nie ma. W związku z czym nie możemy zobaczyć, jak wygląda mityczna Karta Oceny Projektu, ani kto ocenia wnioski.

 

Sportowcy głosu nie mają

Mieliśmy uzasadnione podejrzenia, że urzędnicy się po prostu pomylili. 17 lutego skontaktowaliśmy się z Biurem Prasowym ratusza w celu rozwiania wątpliwości na temat nieistniejącego zarządzenia. I tak jak się spodziewaliśmy, zarządzenie z sierpnia 2020 roku zostało znowelizowane zarządzeniem 17/2023 z 17 stycznia 2023 roku w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty konkursowe składane przez organizacje pozarządowe.

Uspokajamy: to zarządzenie jest na stronie BIP dostępne. „Obowiązujące dotychczas zarządzenie wymagało doprecyzowania działań Komisji Konkursowej, między innymi o możliwość pracy zdalnej w sytuacji wymagającej dystansu społecznego związanego ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. Uszczegółowienie zapisów umożliwi ciągłość realizacji zadań. Ponadto w zarządzeniu uaktualniono skład przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących udział w Komisjach Konkursowych.“ - możemy przeczytać w uzasadnieniu zarządzenia.

Co do zasady w skład komisji konkursowej wchodzi pięć osób wskazanych przez pełnomocnika prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Przy czym kworum wynosi 3 osoby. Par. 2 pkt 2. regulaminu konkursu mówi, że „W skład komisji wskazane zostają przez pełnomocnika niezależne i niepowiązane z rozpatrywanymi ofertami osoby spośród osób wymienionych w niniejszym Zarządzeniu Prezydenta Elbląga“. A pkt 3. doprecyzowuje, że w składzie komisji wchodzą przedstawiciele elbląskich organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz niezależni eksperci (w uzasadnionych przypadkach).

Popatrzmy więc, kto może wejść do komisji z ramienia elbląskich organizacji pozarządowych. Dariusz Ignatowicz ze Stowarzyszenia Elbląg - Europa, Edward Łebkowski z Automobilklubu, Teresa Wojcinowicz z Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, Dagmara Bielawska z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Ewa Wachniewska-Mazurek ze Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych, Rafał Narnicki z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Jolanta Beata Kuczawska ze stowarzyszenia Elblog.pl. Członkowie komisji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w komisji.

Działalność sportowa wyżej wymienionych osób nie jest znana redakcji. Obecnych działaczy sportowych w tym gronie nie uwzględniono. Paragraf piąty zarządzenia daje furtkę na wprowadzenie działaczy sportowych do komisji w roli niezależnych ekspertów. Czy w przypadku konkursu „wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach“ byli oni w składzie komisji - tego nie wiemy.

 

Co ocenia komisja?

Na początku tego tekstu przedstawiliśmy kryteria, na podstawie których miały być wybrane oferty. Zerkamy na Kartę Oceny Projektu, którą wypełniają członkowie komisji. Ocena polega na ocenie punktowej poszczególnych dziedzin, które... nie są tożsame z kryteriami podanymi w ogłoszeniu konkursowym „Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach“. Członkowie komisji przyznają punkty za:

- ocenę opisu zadania (0 - 5 punktów)

- ocenę planu i harmonogramu działań (0 - 5 punktów)

- ocenę rezultatów (0 - 5 punktów)

- ocenę merytoryczną (0 - 10 punktów)

- ocenę dotychczasowej współpracy z organizacją (0 - 5 punktów)

- ocenę kalkulacji kosztów (0 - 5 punktów)

- ocenę budżetu (0 - 5 pkt)

- ocenę zasobów kadrowych i zasobów rzeczowych (0 - 5 pjt).

Maksymalnie można uzyskać 45 punktów. Żeby oferta spełniała warunki konkursowe, musi uzyskać minimum 20 punktów. O ostatecznym wyniku decyduje średnia punktów zdobyta z ocen członków komisji.

Jak widać na Karcie Oceny Projektu takie kryteria jak: poziom sportowy, odbiór społeczny dyscypliny, prowadzenie szkolenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie i trenerskie, deklaracja o pobieraniu lub niepobieraniu opłat nie są brane pod uwagę. Dlaczego więc są wymienione jako kryteria? Pewną ciekawostką jest fakt, że... ww. kryteria nie muszą też podawane w formularzu, na którym składa się ofertę.

. “... Karty Oceny Projektu które powstały podczas prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie „Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach“ są dokumentami wewnętrznymi, a zatem zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13.11.2013 r. (sygn. akt P25/12) nie stanowią informacji publicznej. Są to dokumenty służące wprawdzie realizacji zadania publicznego, ale nie przesądzające o kierunku działania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Nie są jednak wyrazem stanowiska organu, wobec czego nie stanowią informacji publicznej“ - kontynuuje Arkadiusz Kolpert w swojej odpowiedzi.

Co można streścić w następujący sposób: nie pokażemy jak oceniono poszczególne oferty i na jakiej podstawie podjęliśmy decyzję o takim, a nie innym wsparciu klubów sportowych.

 

Prezydent Elbląga jak prezydent Rzeczpospolitej?

Warto też nakreślić kontekst wyroku Trybunału Konstytucyjnego, na który powołuje się dyrektor departamentu. Trybunał Konstytucyjny w 2013 roku rozpatrywał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące co prawda ustawy o dostępie informacji publicznej, ale w sprawie prerogatyw prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chodziło o to, czy Kancelaria Prezydenta RP ma obowiązek ujawnić wewnętrzne dokumenty związane z procesem podpisania ustaw, odmowy ich podpisania czy skierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło wówczas o ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Trybunał Konstytucyjny w wyżej wymienionym wyroku zajmował się więc prerogatywami prezydenta Rzeczpospolitej, a nie prezydenta, burmistrza czy wójta. Cały wyrok jest tutaj.

W aktualnym zarządzeniu 17/2020 regulującym zasady oceniania ofert składanych przez organizacje pozarządowe aż roi się od przepisów nakazujących nieujawnianie przez członków komisji ofert oraz proces pracy komisji. Dostęp do kart oceny oferty mogą otrzymać jedynie oferenci.

Reasumując: prezydent Elbląga podzielił milion złotych z publicznych pieniędzy. Dlaczego podzielił je w taki sposób, pozostaje tajemnicą z ulicy Łączności.

Sebastian Malicki

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama