UWAGA!

Testament ustny - kiedy jest ważny?

 Testament ustny - kiedy jest ważny?

Testament to niezwykle ważny dokument, będący niejako oświadczeniem woli danej osoby, w odniesieniu do własnego majątku i jego rozporządzenia, na wypadek śmierci osoby go sporządzającej. Polskie prawo dopuszcza kilka form jego przygotowania, przy czym najlepiej, by był to testament własnoręcznie sporządzony przez spadkodawcę i potwierdzony notarialnie. Natomiast najczęstszą formą testamentu w naszym kraju jest testament ustny. Sprawdźmy na jakich warunkach można go sporządzić tak, by był on ważny.

Czym jest testament ustny?

W polskim prawie przewidziano kilka form sporządzania testamentu, przy czym wszystkie mają jednakową moc prawną - o ile zostały w prawidłowy sposób przygotowane. Różnią się przede wszystkim sposobem ich sporządzenia. I tak wyróżniamy:

 

  • Testament zwykły:
  • testament odręczny (holograficzny);
  • testament notarialny;
  • testament allograficzny.
  • Testament szczególny:
  • testament ustny;
  • testament wojskowy;
  • testament podróżny.

 

- Testament ustny to jedna ze szczególnych form tego dokumentu, którą można zastosować w szczególnych okolicznościach, a mianowicie wówczas, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, bądź gdy zachowanie zwykłej formy testamentu z różnych przyczyn jest niemożliwe lub utrudnione – mówi nam Pan Tadeusz z Kancelarii adwokackiej w Rzeszowie

W praktyce, testament ustny najczęściej sporządzany jest przez osoby chore, znajdujące się w szpitalu bądź domu, których stan zdrowia uległ pogorszeniu. Zdaniem sądu przekonanie spadkobiercy o rychłej śmierci może uzasadniać zły stan zdrowia, podeszły wiek, sytuacja zagrażająca bezpośrednio życiu, natomiast subiektywne odczucia zawsze powinny być potwierdzone obiektywnymi okolicznościami.

 

Testament ustny - kiedy jest ważny?

Znając już charakterystykę testamentu ustnego, a więc najczęściej stosowanej formy testamentu szczególnego, możemy określić, kiedy zostanie on uznany jako ważny. Jest to bardzo istotne, bowiem ten rodzaj testamentu podlega najczęstszym próbom fałszerstwa ostatniej woli spadkobiercy, dlatego sąd zawsze wnikliwie sprawdza, czy zostały zachowane wszelkie wymagania formalne, jak i okoliczności, pozwalające zastosować tą formę testamentu.

Po pierwsze, testament ustny będzie ważny przede wszystkim wówczas, gdy bezpośrednią przesłanką do jego stworzenia była obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Po drugie, testament ustny musi zostać sporządzony przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków- odbywa się on w taki sposób, że spadkodawca przy świadkach oświadcza ustnie swoja wolę. Po trzecie, by testament sporządzony w tej formie mógł zyskać ważność, konieczne jest potwierdzenie jego treści. Odbywa się to w dwojaki sposób- przed upływem roku od złożenia oświadczenia, jeden ze świadków bądź osoba trzecia spisuje wolę wypowiedzianą przez spadkodawcę, dodając datę oraz miejsce sporządzenia dokumentu, po czym pismo to podpisuje spadkodawca i dwaj świadkowie bądź wszyscy świadkowie. Jeżeli natomiast treść testamentu nie zostanie stwierdzona w ten sposób, wówczas - w terminie 6 miesięcy od zgonu testatora - treść testamentu można stwierdzić wyłącznie przed sądem, poprzez zgodne zeznania trzech lub ewentualnie dwóch świadków.

 

Nie każdy może być świadkiem testamentu ustnego

Każdy świadek musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a więc być osobą pełnoletnią, nieubezwłasnowolnioną, ponadto nie może to być osoba niewidoma, głucha, niema, nieumiejąca pisać i czytać, osoba nieposługująca się językiem sporządzonego testamentu oraz osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za składanie fałszywych zeznań. Ponadto świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być także osoba, dla której testament przewiduje jakiekolwiek korzyści, a także małżonek spadkodawcy, jego krewni, powinowaci I i II stopnia, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Ostatnią przesłanką wpływającą na ważność testamentu ustnego jest termin - testament ustny traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności uzasadniających jego zastosowanie, chyba że testator umrze przed tym terminem.

Testament ustny, który został ważnie sporządzony, ma taką samą moc prawną, jak testament przygotowany w innej formie. Brane są jednak pod uwagę wszystkie wymogi formalne oraz przesłanki, bowiem w przypadku tego rodzaju testamentu często dochodzi zarówno do nadużyć, jak i postrzegania go jako krzywdzący.

 

 

---artykuł promocyjny---


Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie