UWAGA!

Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie frankowej - co robić?

 Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie frankowej - co robić?

W ostatnim czasie banki coraz częściej kierują wobec kredytobiorców zawezwania do próby ugodowej. Procesowo zawezwanie do próby ugodowej stanowi formę polubownego rozwiązania sporu. Niemniej jednak, wskazania wymaga, że w rzeczywistości zawezwania te nie są kierowane do kredytobiorców w celu zawarcia ugody. Powstaje więc pytanie następujące: osiągnięcia jakiego celu spodziewają się banki występując z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej?

W jakim celu bank składa wobec kredytobiorcy zawezwanie do próby ugodowej?

Należy zauważyć, że zawezwania do próby ugodowej składane przez banki nie opiewają zwykle na akceptowalne dla kredytobiorców frankowych warunki. Dlaczego więc Bank składa wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, proponując jednocześnie warunki które w zdecydowanej większości przypadków są skrajnie niekorzystne dla kredytobiorców?

 

Mówiąc wprost –cel banku jest zupełnie odmienny, aniżeli przedłożenie propozycji ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej do czerwca 2022 r. miało na celu przerwanie biegu przedawnienia roszczeń Banków, które po jego przerwaniu miało biec na nowo. Skoro bowiem zawezwanie do próby ugodowej przerywało bieg przedawnienia, Banki korzystały z tej instytucji, czyniąc z niej własne narzędzie używane w celu „wydłużenia terminu”, w jakim bank będzie mógł wnieść pozew przeciwko kredytobiorcom. Taki stan rzeczy utrzymywał się do końca czerwca 2022 r., kiedy w życie weszła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą bieg przedawnienia nie ulegał przerwaniu, a jedynie zawieszeniu (zatem w konsekwencji bieg terminu przedawnienia nie mógł już biec na nowo). Niemniej jednak, w dalszym ciągu zawezwanie do próby ugodowej stanowić może narzędzie banku wykorzystywane w jego interesie. I chociaż korzyści banku z zawezwania do próby ugodowej są znaczenie mniejsze, niż niegdyś – w dalszym ciągu złożenie takiego zawezwania niewiele ma wspólnego z realną próbą polubownego rozwiązania sporu.

 

Reakcja na wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Wobec wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie należy pozostawać biernym i w odpowiedzi na wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wykorzystać należy tę argumentację, która w sposób oczywisty wskazuje na brak możliwości wykorzystywania omawianej instytucji w celu zupełnie od niej oderwanym. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia, czy jego zawieszenia, a nie w celu realizacji roszczenia stanowi naruszenie prawa podmiotowego, jak i prawa procesowego.

 

W reakcji na wypadki korzystania z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu uzyskania skutku przerwania biegu przedawnienia (wobec wniosków składanych do 30 czerwca 2022 r.) czy zawieszenia biegu przedawnienia (wobec wniosków składanych po 30 czerwca 2022 r.), a nie w celu rzeczywistej realizacji roszczenia, wskazywać należy każdorazowo, że wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie stanowi czynności bezpośrednio zmierzającej do dochodzenia roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 k.c., gdy jego celem jest tylko wydłużenie okresu zaskarżalności wierzytelności przez doprowadzenie do przerwy/zawieszenia biegu przedawnienia.

 

W rzeczywistości sąd winien odrzucić wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, który ma charakter jedynie pozorny. Powyższe rozstrzygnięcie doprowadzi do braku przerwania/ zawieszenia biegu przedawnienia.

 

Kwestia posiedzenia w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej

Na posiedzenie w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej należy się stawić. Wynika to przede wszystkim z tej okoliczności, że brak stawiennictwa na posiedzeniu może spowodować obciążenie kredytobiorców kosztami postępowania, które to koszty w większości przypadków są znaczne.

 

Posiedzenie w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej sprowadza się w rzeczywistości do wyrażenia stanowiska w przedmiocie zawarcia ugody. Jeżeli kredytobiorca nie wyraża woli zawarcia ugody (w zdecydowanej większości przypadków proponowane warunki są skrajnie niekorzystne dla kredytobiorcy) wystarczającym zachowaniem kredytobiorcy będzie wskazanie, że na ugodę się nie godzi. Wówczas sprawa o zawezwanie do próby ugodowej dobiega końca. Informacją korzystną pozostaje, że większość posiedzeń tego rodzaju przeprowadzana jest w formie zdalnej.

 

Podsumowując, wskazania wymaga, że zdając sobie sprawę z pozornego charakteru zawezwania do próby ugodowej, nie należy wiązać z nią nadziei w kontekście przedstawionych warunków finansowych. Niezależnie jednak, należy stawić się na posiedzenie w sprawie, celem uniknięcia obciążenia kosztami procesu oraz dążyć należy do wykazania sądowi pozorności złożonego wniosku i w konsekwencji zapobiec skutkowi w postaci przerwania/zawieszenia biegu przedawnienia.

 

Jeśli szukasz pomocy radcy prawnego w postępowaniu przeciwko bankowi, wybierz doświadczoną kancelarię frankową. Doświadczenie i dokładna analiza Twojego przypadku są kluczem do uzyskania korzystnego wyroku i pomyślnego zakończenia postępowania.

Autor: apl. radc. Adam Kaczmarzyk

 

--- artykuł sponsorowany ---


Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie