UWAGA!

Rekrutacja do przedszkoli

 Elbląg, Rekrutacja do przedszkoli

Ratusz rozpoczyna rekrutację do elbląskich przedszkoli. Będzie przeprowadzona za pośrednictwem platformy EPED.

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

 

Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się  o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.
       W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2021/2022 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone
       w latach 2018-2015. Dzieci urodzone w roku 2019, które ukończyły 2,5 roku będą przyjmowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli od dnia 1 września 2021 r., pod warunkiem posiadania miejsc wolnych.

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata, przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl:
        - Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2021/2022 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.
       Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce z dniem 1 września 2021 r.

- Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.
       Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
       (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym wraz
       z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

Kryteria naboru

Kryteria ustawowe
       Jeżeli liczba kandydatów do danej jednostki wychowania przedszkolnego spełniających kryterium zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie pod uwagę brane są łącznie kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Kryteria wraz z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:

TABELA 1

Kryteria lokalne przyjęte uchwałą nr XXV/481/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.
       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami to zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący.
       - Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

 

TABELA 2

- Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

 

TABELA 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szk. 2021/2022

 

TABELA 4

Rekrutacja odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2021/2022 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone
       w latach 2018-2015:

- do przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone  w latach 2018-2015,

- do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 23 – dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2018 – 2015 (czas pracy oddziałów z uwagi na przyjmowanie dzieci młodszych może wynosić do 10 godzin dziennie),

- do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: nr 9, nr 11, nr 12, nr 15, nr 16, nr 25 - dzieci w wieku 5-6 lat urodzone w roku 2016 i 2015 (czas pracy oddziałów wynosi 7 godzin dziennie).

Wnioski o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi (Przedszkole nr 15 i 19), w przedszkolu specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz punkcie przedszkolnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 rodzice składają również w wersji elektronicznej.

Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do jednostki pierwszego wyboru (w godzinach jej pracy) deklaracji lub wniosku (wraz z określonymi dokumentami i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej.

W związku z ograniczoną liczbą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji oraz uwzględniając sytuację dzieci i rodziców z obwodów szkół, w których nie będzie prowadzona rekrutacja
       do oddziałów przedszkolnych, przyjmuje się następującą zasadę.
      
       Dzieci znajdujące się w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015), których rodzice złożą wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zostaną uznane za dzieci z obwodu danej szkoły, w której powstaje oddział przedszkolny zgodnie z poniższym przydziałem:
       - w Szkole Podstawowej nr 9  przy ul. Józefa Wybickiego 20 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 18
       - w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka 34 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej
       nr 18
       - w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 19
       - w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 1
       - w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej 2 –  dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej  nr 14
       - w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Słonecznej 14 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 19, Szkoły Podstawowej nr 8,
       - w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej 3 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4,
       .
       Zastosowanie powyższej zasady pozwoli rodzicom na dokonanie wyboru spośród najbliższych rejonowo szkół (lub spośród szkół z oddziałami integracyjnymi) i otrzymanie takiej samej liczby punktów, jak dzieci z obwodu danej szkoły, w której zaplanowano oddział przedszkolny.
      
       Dzieciom, które nigdzie nie będą przyjęte, prezydent Elbląga zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) pisemnie wskaże inną jednostkę, która może przyjąć dziecko. Pisemne wskazanie rodzice otrzymają listownie na adres podany we wniosku w terminie, nie później,
       niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego. W piśmie będzie również określona data potwierdzenia przez rodziców przyjęcie miejsca we wskazanej jednostce wychowania przedszkolnego.

 

Z uwagi na występowanie, w kryterium lokalnym nr 4 do przedszkoli, sformułowania „kandydat …… mieszka w obwodzie szkoły, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole”, poniżej informacja wskazująca w obwodach jakich szkół podstawowych położone są poszczególne przedszkola:

 

TABELA 5

Zasady rekrutacji do jednostek wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 oraz istotne dla rodziców informacje związane z rekrutacją wraz z opisem rekrutacji krok po kroku znajdują się stronie www.eped.pl. w aktualnościach i/lub w zakładce rekrutacja dla przedszkoli.

Łukasz Mierzejewski, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama