UWAGA!

RSO zostanie uruchomiony jutro

Elbląg, RSO zostanie uruchomiony jutro

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski uru­cho­mi we wtorek (23 września) o godz.12.00 Re­gio­nal­ny Sys­tem Ostrze­ga­nia. RSO - to apli­ka­cja alar­mo­wa dzia­ła­ją­ca w opar­ciu o tech­no­lo­gię te­le­wi­zji cy­fro­wej. Dzię­ki niej ko­mu­ni­ka­ty o po­ten­cjal­nych za­gro­że­niach po­wo­dzio­wych, po­ża­rach i in­nych klę­skach ży­wio­ło­wych po­ja­wią się w te­le­wi­zji.

W przy­pad­ku wy­stą­pie­nia za­gro­że­nia na ekra­nie te­le­wi­zo­ra po­ja­wi się krót­ki ko­mu­ni­kat. Jego pełna treść bę­dzie do­stęp­na w te­le­ga­ze­cie.
       Zatem podstawowy komunikat powie nam , że np. nadchodzą wichury, a w informacjach szczegółowych będą instrukcje, jak postępować (np. uprzątnąć przedmioty z balkonu, lub – w przypadku silnych upałów – pić dużo wody i w miarę możliwości nie opuszczać mieszkania w konkretnych godzinach ), a także uczyć zasad udzielania pierwszej pomocy.
       W po­praw­nie za­in­sta­lo­wa­nych, pod­łą­czo­nych do in­ter­ne­tu te­le­wi­zo­rach hy­bry­do­wych ko­mu­ni­kat po­ja­wi się au­to­ma­tycz­nie. Po­sia­da­cze te­le­wi­zo­rów z do­stę­pem do sieci będą mieli do­dat­ko­wo do­stęp m.​in. do fil­mów in­struk­ta­żo­wych, map i dróg ewa­ku­acji.
       Wa­run­kiem ich od­bio­ru jest włą­cze­nie w te­le­wi­zo­rach lub de­ko­de­rach funk­cji wy­świe­tla­nia na­pi­sów DVB-T lub po­sia­da­nie od­bior­ni­ka z funk­cją HbbTV (te­le­wi­zja hy­bry­do­wa).
       Z nowego systemu ostrzegania skorzystają przede wszystkim osoby, które odbierają sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Odbieranie ostrzeżeń będzie też możliwe w telewizji kablowej. Natomiast w satelitarnych platformach cyfrowych napisów ostrzegających nie będzie, ponieważ te sygnały nie są regionalizowane – nadawany jest jeden sygnał dla całej Polski.
       Sys­tem jest po­łą­czo­ny z Wy­dzia­łem Bez­pie­czeń­stwa i Za­rzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Warmińsko-Mazurskiego Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go, który na bie­żą­co otrzy­mu­je ra­por­ty od służb od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo, pro­gno­zy me­te­oro­lo­gicz­ne i hy­dro­lo­gicz­ne.
       - Coraz częściej jesteśmy przecież świadkami nadzwyczajnych zdarzeń w pogodzie, dzięki temu systemowi w ciągu jed­nej chwi­li mo­że­my do­trzeć z naj­waż­niej­szy­mi,
       wia­ry­god­nymi in­for­ma­cja­mi do miesz­kań­ców wo­je­wódz­twa warmińsko-mazurskiego - po­wie­dział wojewoda Marian Podziewski.
       - Precyzyjne docieranie z ostrzeżeniami o zagrożeniach jest możliwe dzięki temu, że przeszliśmy z analogowej na naziemną telewizję cyfrową. Jeśli coś złego się dzieje, można ludzi bezpośrednio ostrzec, przekazując komunikat wprost na telewizory – mówi wojewoda
       Regionalny System Ostrzegania (RSO) to inicjatywa Telewizji Polskiej, zmierzająca do pełniejszego wykorzystania możliwości naziemnej telewizji cyfrowej. Jej zalety nie ograniczają się tylko do poprawy jakości obrazu i dźwięku, ale daje ona możliwość udostępniania szeregu usług dodatkowych, przyczyniając się do zwalczania tzw. wykluczenia cyfrowego.
       RSO polega na innowacyjnym połączeniu usług dodatkowych dostępnych w telewizji cyfrowej i wykorzystaniu ich do powiadamiania ludności o zdarzeniach ważnych dla bezpieczeństwa powszechnego, ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców.
       Z uwagi na zasięg terytorialny, zbliżony do obszaru województwa, RSO stanowi doskonałe narzędzie dla wojewodów, którzy za jego pośrednictwem mogą ostrzegać i informować mieszkańców całego województwa.
       Regionalny System Ostrzegania w ramach pilotażu został przetestowany we wszystkich województwach. Pilotaż zakończył się 31 sierpnia 2014 r.
      
Edyta Wrotek, rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • system jak system, działa nawet fajnie. Ale jak się patrzy na kadry, ,warmińsko--, ,murzyńskie, ,. .. .. to efekt można przewidzieć na 100 procent! Po prostu wielka klapa. .. .bo decyduje najsłasze ogniwo. .. i tu Pan Wojewoda Podziewski niczym wspaniałym sie nie pochwali. .. ..
Reklama