UWAGA!

Szkolenia dla przyszłych informatyków!

2008-09-18
11:13

Instytut Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu realizuje ciekawy projekt skierowany do przyszłych informatyków. Zajęcia rozpoczęły się już 15 września i przystąpiło do nich 144 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Druga tura szkoleń odbędzie się w semestrze letnim. Całkowity koszt projektu wyniesie ok. 350 tys. złotych!

Celem projektu jest rozwiązanie problemów Gminy m. Elbląg w zakresie zwiększenia liczby absolwentów szkół zawodowych o wysokich kompetencjach na kluczowych kierunkach ze szczególnym uwzględnieniem ICT. Realizacja Projektu będzie zgodna ze „Strategią rozwoju Elbląga 2001-2015”. Zakładane w niej procesy rozwojowe gospodarki miasta, gł. rozwój nowoczesnych dziedzin jak informatyka, powinny wpływać na zmiany w strukturze rynku pracy. Mocnych stron Elbląga można upatrywać w istnieniu możliwości rozwoju nowoczesnych dziedzin gospodarki miasta, m.in. technologii informatycznych, a także w rozwoju dobrze zorganizowanego i efektywnego systemu szkolnictwa zawodowego.
     W Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi oraz innymi specjalnościami informatycznymi pozostanie nieobsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji. W latach 90-tych takie firmy jak Cisco, Microsoft uruchomiły programy Akademii Informatycznych. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych, zarządzania systemami, programowania zdobywa obecnie ponad 1 mln uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów. Niestety nie są tymi szkoleniami objęci uczniowie wielu szkół zawodowych w naszym regionie.
     Główna potrzeba realizacji projektu wynika z wymogów, jakim muszą sprostać absolwenci szkół zawodowych w zakresie posiadanych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień w zakresie administracji i eksploatacji sieci komputerowych oraz umiejętności programistycznych. Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez ofertę dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach certyfikowanych szkoleń w Akademiach Informatycznych, warsztatów z udziałem firm informatycznych oraz wykładów otwartych z udziałem kadry dużych uczelni akademickich.
     Podsumowując, celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych na kierunkach informatyka i pokrewnych. Cele szczegółowe to:
     -podniesienie kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół zawodowych w zakresie informatyki, wzmacnianie ich zdolności zatrudnienia
     -uzupełnienie zajęć przewidzianych w programie szkół partnerskich o ofertę certyfikowanych szkoleń
     -promowanie nowych technologii IT i e-społeczeństwa
     -podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez udział kadry Uczelni, udostępnienie profesjonalnej bazy dydaktycznej i nowoczesnych materiałów dydaktycznych
     -współpraca Uczelni, szkół oraz firm na rynku regionalnym w branży IT
     -wykorzystanie platform e-learningowych w zajęciach dydaktycznych jako przykład nowoczesnych metod nauczania i okresowej oceny osiągnięć uczniów
     - przygotowanie uczniów biorących udział w programie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych
     -przybliżenie roli wykwalifikowanej kadry z zakresu ICT w społeczeństwie informacyjnym.
     Beneficjentami projektu będą uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych zawodowych kształcących na kierunkach: informatycznych lub pokrewnych mieszczących się na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, szczególnie z Gminy Miasta Elbląg.
     W celu zapewnienia prawidłowej realizacji założeń projektu i zapewnienia naboru, została podpisana umowa partnerska z przedstawicielem samorządu terytorialnego Gminą m. Elbląg jako organem nadzorującym szkoły. Beneficjenci powinni cechować się podstawowym przygotowaniem do pracy z systemami informatycznymi. W obu szkołach kształci się w profilach zawodowych, odpowiadającym założeniom projektu: informatyka, mechatronika, teleinformatyka, elektronika i elektrotechnika. Liczba kandydatów z klas 1 do 3, do których skierowany jest projekt, w okresie trwania realizacji projektu, będzie wynosić ok.790.
     Taki wybór grupy docelowej związany jest przede wszystkim z nw. uwarunkowaniami:
     -zajęcia dodatkowe wymagają podstaw z dziedziny IT i dziedzin pokrewnych,
     -objęcie szkoleniami uczniów ze szkół technicznych z Elbląga – związane z organizacją szkoleń (korelacja z planami zajęć w szkole).
     Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Elbląg. Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu pakietu szkoleń w ramach Akademii Informatycznych (Cisco i Microsoft), warsztatów z udziałem firm informatycznych oraz wykładów otwartych.
     W ramach projektu planujemy organizację 5 kursów, zakończonych testami i certyfikatami ukończenia szkoleń (wydanych w języku angielskim), obejmujących zagadnienia:
     1. Podstawy administracji systemu UNIX, moduł szkoleń w ramach Akademii Cisco (60 godz., 4 grupy po 15 osób). Szkolenie w profesjonalnej sali ze stacjami i serwerami f-my SUN, zbudowanej ze środków ZPORR Priorytet 1.
     2. Podstawy projektowania i zarządzania sieciami bezprzewodowymi, moduł szkoleń w ramach Akademii Cisco (60 godz., 4 grupy po 15 osób). Szkolenie w laboratorium sieci Cisco)
     3. Podstawy administrowania i zarządzania Microsoft Windows Server 2003 w ramach Akademii Microsoft, kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu: Microsoft Certified Professional (60 godz., 4 grupy po 15 osób)
     4. Podstawy projektowania i zarządzania systemami baz danych - Microsoft SQL Server (60 godz., 4 grupy po 15 osób)
     5. Systemy CAD/CAM (60 godz., 2 grupy po 15 osób).

     Ponadto proponujemy ofertę dwóch różnych tematycznie warsztatów z udziałem przedstawicieli firm informatycznych. Tematyka związana z eksploatacją i zarządzaniem systemami informatycznymi. Warsztaty planujemy po 1 w każdym z dwóch semestrów w wymiarze po 5 godzin z udziałem 30 uczestników.
     Uzupełnieniem naszej oferty w ramach projektu będą dwa wykłady otwarte (1 na semestr po 5 godzin) tematycznie związane z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, skierowane do wszystkich uczniów szkół zawodowych w Elblągu o profilu informatycznym lub pokrewnym. Przewidujemy, że w wykładach weźmie udział około 90 osób.

 


     Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego projektu PO KL: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Gminy Miasta Elbląg (z wył. kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Rezultaty osiągnięte w wyniku zaplanowanych działań to:
     -90 uczniów szkół zawodowych, które zakończyły udział w projekcie
     -90 uczniów którzy podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu IT
     -160 wydanych certyfikatów ukończenia kursów uprawniających do egzaminów certyfikacyjnych (1 uczestnik może zdobyć ich kilka)
     -30 uczniów weźmie udział w warsztatach z bezpośrednim kontaktem z firmami informatycznymi i otrzyma zaświadczenia od firm o odbyciu szkoleń praktycznych
     -90 uczniów weźmie udział w wykładach prowadzonych przez markową kadrę dużych uczelni akademickich
     -zwiększenie atrakcyjności i podniesienie poziomu jakości szkolnictwa zawodowego na kierunkach informatycznych
     -zwiększenie zainteresowania uczniów kierunkiem informatyka, zwiększenie ich świadomości w ciągle rosnących potrzebach gospodarki na zawód związany z technologiami informatycznymi
     -oddalenie groźby pozostania, po ukończeniu szkoły zawodowej, w grupie osób nieaktywnych zawodowo
     -rozwinięcie zdolności analitycznych i pośrednio z nauk ścisłych (algorytmika, matematyka)
     -pozyskanie uczestników projektu jako kandydatów na studia techniczne, poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem akademickim
     -przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej na rynek pracy oraz do dalszego ich dokształcania się na kursach komercyjnych
     -zwiększenie zainteresowania lokalnych pracodawców zatrudnianiem wykwalifikowanych pracowników w sektorze IT
     -nawiązanie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi i firmami na płaszczyźnie IT.
     Wymienione rezultaty przyczynią się do realizacji głównego celu projektu, jakim jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na kierunku informatyka. Wpłyną one pośrednio na zwiększenie liczby kandydatów na ten kierunek do szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, a w następstwie na liczbę kandydatów na studia techniczne. Pobudzą również lokalny rynek pracodawców w sektorze IT. Uzyskane kompetencje i pobudzenie świadomości uczniów może skutkować również założeniem własnej firmy, np. w Elbląskim Inkubatorze Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Takie możliwości będą przedstawiane uczniom podczas akcji promocyjnej jak i w trakcie szkoleń.
     
     Projekt zajął drugie miejsce w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament EFS.
     
     Projekt „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu, na kierunku informatyka” współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
     
     

-------------------- Artykuł sponsorowany ----------------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej