UWAGA!

Czy tuning jest legalny i inne trudne pytania

Czy mogę okleić szyby w pojeździe folią przyciemnianą? Czy w głębokim wózku mogę przewieźć noworodka ze szpitala do domu? Te i wiele podobnych pytań zadają każdego dnia elbląskim policjantom mieszkańcy miasta. Poniżej publikujemy kolejną policyjnych porad.

Jak informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego KMP w Elblągu, z uwagi na dużą ilość nadsyłanej korespondencji dotyczącej zagadnień w ruchu drogowym, najczęściej zadawane pytania będą publikowane.
     Poniżej prezentujemy kolejne, najczęściej zadawane policjantom pytania związane z ruchem drogowym i odpowiedzi.
     Czy wbrew istniejącemu oznakowaniu mogę zatrzymać się celem rozładowania towaru?
     Znaki zakazujące zatrzymywania lub postoju ustawia się na drogach m.in. w celach zachowania płynności ruchu, tak aby pojazdy parkujące nie utrudniały ruchu lub nie zagrażały bezpieczeństwu. Zatem zatrzymanie pojazdu w takich miejscach nawet w celu rozładunku towaru jest niedopuszczalne.
     W przypadku gdy nie ma innej możliwości rozładunku towaru, aniżeli postój na drodze w miejscu zabronionym, podmiot na rzecz którego rozładunek następuje, powinien wystąpić do właściwego zarządcy drogi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmiany organizacji ruchu, a tym samym zmiany obowiązującego tam oznakowania, tj. umieszczenia pod znakiem zakazu zatrzymywania-tabliczki informującej o wyłączeniach np. nie dotyczy zaopatrzenia, rozładunek w godz. 4 - 6 itp.
     W przypadku zmiany istniejącego oznakowania należy jednocześnie wystąpić o wydanie zezwolenia na korzystanie z umieszczonych pod znakiem B-36 wyłączeń.
     
     Czy mając 16 lat mogę starać się o prawo jazdy za zgodą rodziców?
     Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) wymagany wiek dla danej kategorii prawa jazdy wynosi: §16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T; § 18 lat - dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E; Ponadto osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
     
     W jakim zakresie dopuszczalny jest tuning samochodów? Czy są jakieś szczegółowe przepisy?
     Ogólne wymogi techniczne jakie powinien spełniać pojazd uczestniczący w ruchu znajdują się w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz.
     908 z późn. zm). Szczegółowe warunki techniczne dla określonych rodzajów pojazdów są opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
     Tuning samochodów jest dopuszczalny pod warunkiem jednak, że tuningowane elementy wyposażenia pojazdu posiadają stosowną homologację, a ponadto właściwości tych urządzeń odpowiadają szczegółowym warunkom technicznym.
     Na przykładzie tylnych lamp zespolonych można powiedzieć, że w pojeździe mogą być zamontowane lampy np. o innym kolorze klosza, aniżeli fabryczny pod warunkiem, że wstawiona lampa spełnia wymogi homologacyjne, a właściwości świetlne ujęte w szczegółowych przepisach są zachowane.
     Przykładem naruszenia prawa będzie z kolei ,,doposażanie" pojazdu np. w dodatkowe lampy, diody itp. wysyłające światło barwy niebieskiej. Katalog lamp w które pojazd może być wyposażony jest ściśle określony i zamknięty.
     
     Czy mogę okleić szyby w pojeździe folią przyciemnianą?
     Odpowiedź na pytanie nie jest jednoznaczna. Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U.z 2003r. Nr 32 poz. 262) w § 8 ust. 5wskazują m.in., że szyby pojazdu przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%. Należy przy tym pamiętać, że w wielu przypadkach szyby pojazdów są już częściowo przyciemnione i naklejenie folii, choćby o parametrach dopuszczalnych, może spowodować wzrost ograniczenia przepuszczalności do wartości przekraczającej określone wskaźniki.
     Nałożenie folii należy również rozpatrywać z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz zgodności w zakresie homologacji. § 10 cyt. rozporządzenia określa m.in., że przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniają odpowiednie wymogi homologacyjne.
     Folia, którą zamierza Pan okleić szybę została poddana zapewne odpowiednim badaniom i przeszła pozytywnie odpowiednie testy, lecz jako wyrób samoistny, podobnie jak szyba w Pańskim samochodzie. Po oklejeniu szyby jej pierwotne parametry, które pozytywnie przeszły proces homologacji, ulegną jednak zmianie. Trudno jest oszacować (gdyż takiego badania Pan nie przeprowadzał) jak zachowa się ta sama szyba z naklejoną folią. W grę wchodzi bezpieczeństwo, a nawet życie użytkownika pojazdu w sytuacji zagrożenia. Pytanie jakie się nasuwa, a które powinien Pan uwzględnić to: czy naklejenie folii na szybę umożliwi Panu bezpieczne i szybkie wydostanie się z pojazdu w sytuacji awaryjnej np. pożar?
     
     Czy w głębokim wózku mogę przewieźć noworodka ze szpitala do domu?
     Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) cyt. ,,W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym." Nie wszystkie przepisy zawarte w aktach prawnych w sposób doskonały i wyczerpujący potrafią odnieść się do wszystkich sytuacji z którymi możemy się spotkać w życiu codziennym. Dlatego też, w niektórych
     przypadkach oprócz ścisłego brzmienia przepisu należy kierować się zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią, uwzględniając cel jakim kierował się ustawodawca tworząc przepis. W tym konkretnym przypadku chodzi o zdrowie, a nawet życie dziecka. Wyściełaną gondolę stanowiącą nieodłączny element wyposażenia wózka głębokiego, można przyjąć jako inne urządzenie do przewożenia dzieci, niemniej jednak najważniejszą kwestią z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka powinna być świadomość kierującego o tym, że przewozi noworodka. Technika jazdy kierującego pojazdem, a przede wszystkim prędkość, powinna być dostosowana do
     warunków panujących na drodze. Należy pamiętać o tym, że ani głęboki wózek, ani nawet nosidełko nie są w stanie w pełni zapewnić ochrony kilkudniowemu dziecku w przypadku wystąpienia zagrożenia na drodze.
     
     Czy podając numer rejestracyjny samochodu mogę uzyskać dane personalne właściciela pojazdu?
     Zgodnie z art. 80c Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) dane lub informacje zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań takim podmiotom jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i inne wyszczególnione w art. 80c ust. 1. Formalnie, istnieje możliwość udostępnienia powyższych danych, jednak decyzję taką w wyjątkowych sytuacjach podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o art. 80 c ust. 4 cyt. "Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust.1-3, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes."
     
     Kto odpowiada za nie zapięte pasy? Kierujący czy pasażer? Słyszałem, że kierowca odpowiada również za pasażerów?
     Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła. Ponadto informuję, że niezależnie od mandatu który może zostać nałożony na pasażera za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierujący pojazdem również (dodatkowo) może zostać ukarany mandatem w wys. 100 zł za kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908).
     
     Jakie konsekwencję mi grożą jeżeli nie będę miał przy sobie polisy OC?
     Za kierowanie pojazdem przez osobę nie posiadającą przy sobie wymaganych dokumentów grozi mandat karny w wysokości 50 zł za każdy wymagany dokument, nie więcej jednak niż 250 zł.
     Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia, kierujący jest zobowiązany mieć przy sobie oraz okazywać na żądanie uprawnionego organu. Niezależnie od mandatu, za nieokazanie dokumentu świadczącego o zawarciu umowy ubezpieczeniowej OC lub opłaceniu składki tego ubezpieczenia policjant zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 6 prawa o ruchu drogowym,
     zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu, a ponadto pojazd zostanie usunięty na parking strzeżony na koszt właściciela (art. 130a ust. 1 pkt 2 prd)
     
     W jaki sposób cudzoziemiec jest karany za popełnione wykroczenie?
      Zgodnie z art. 98 § 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. Nr 106 poz. 1148) mandatem karnym gotówkowym, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczennia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.
     Odmowa przyjęcia mandatu bądź nieuiszczenie grzywny rodzi skutek prawny w postaci skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego Wydz. Grodzki. W stosunku do osób przebywających jedynie czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, dlatego też stosuje się tryb przyspieszony.
     Sąd skazując osobę czasowo przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządza zatrzymanie jej paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, na czas do stawienia się do wykonania kary lub uiszczenia grzywny w terminie 3 dni, pod rygorem wykonania zastępczej kary aresztu, którą na wypadek nieuiszczenia grzywny w terminie orzeka przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie od 20 zł do 150 zł, przy czym kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu; zarządza ponadto, na wypadek nieuiszczenia grzywny w terminie 3 dni, natychmiastowe wykonanie kary zastępczej.
     
     Czy mogę kierować pojazdem w Polsce na angielskim prawie jazdy?
     Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) cyt. ,,Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez : 1) państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy."
     
     Czy słuchając głośnej muzyki w samochodzie popełniam wykroczenie?
      Przepisy ruchu drogowego nie zabraniają słuchać głośnej muzyki, należy jednak pamiętać o tym, że wywołanie nadmiernego hałasu może być odebrane jako zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego, a to z kolei stanowi wykroczenie określone w art. 51 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r., Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
     Odrębnym i ważnym zagadnieniem jest słuchanie głośnej muzyki w samochodzie w ruchu miejskim - w ten sposób kierujący ogranicza sobie możliwość usłyszenia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego.
     
     Czy mogę kierować pojazdem w Polsce posiadając kanadyjskie prawo jazdy?
     Kanada nie była stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r ( Dz. U. Nr 5 poz. 40 i 44), dlatego też kanadyjskie krajowe prawo jazdy nie uprawnia Pana do kierowania pojazdem w Polsce. Mając na względzie art. 94 ust. 1 pkt 2 lit.b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) może Pan kierować pojazdem w Polsce posiadając międzynarodowe prawo jazdy. Kanada znalazła się bowiem na liście państw, które ratyfikowały postanowienia Konwencji o ruchu drogowym sporządzonych w Genewie dnia 19 września i w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r. w kwestii wzoru międzynarodowego prawa jazdy określonego w ww. przepisach.
     
     Czy posiadając autobus będę musiał wyposażyć go w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów?
     Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów jest uregulowany w art. 39 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) z pewnymi wyjątkami. W obecnym kształcie przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 1998r. i dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych, a więc i autobusów, które są wyposażone w takie pasy. Wymóg używania pasów obowiązuje zatem od 1998r. jeżeli pojazd był w nie wyposażony. Odmienną kwestia jest fakt, że aktualnie nie wszystkie autobusy są wyposażone w pasy i nie oznacza to, że nagle od 9 maja 2006r. będą musiały być w nie wyposażone. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Transportu i Budownictwa terminem spełnienia warunków wyposażenia w pasy autobusów będzie 20 października 2007r. Dopiero po tym czasie nie będzie można zarejestrować w Polsce nowego autobusu jeżeli nie będzie wyposażony w pasy bezpieczeństwa. Zmiany te nie dotyczą pojazdów już zarejestrowanych i użytkowanych.
     Reasumując, należy wyraźnie podkreślić, że wprowadzenie jako wyposażenia pasów bezpieczeństwa w autobusach jest jak na razie wymogiem dla producentów oraz importerów tych pojazdów i znalazło swoje odzwierciedlenie w stosownych uregulowaniach homologacyjnych.
     
     Skradziono mi prawo jazdy. Czy mogę poruszać się na zaświadczeniu otrzymanym z Policji?
     Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) prawo jazdy zalicza się do tych dokumentów, które kierujący jest zobowiązany mieć przy sobie oraz okazywać na żądanie uprawnionego organu. Zaświadczenie o kradzieży dokumentu wystawione przez jednostkę Policji nie jest dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem. Jest to dokument poświadczający jedynie fakt zawiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, lecz nie zastępuje on utraconego dokumentu.
     W związku z powyższym kierowanie pojazdem przez osobę posiadającą przy sobie tylko zaświadczenie o kradzieży dokumentów stanowi wykroczenie z art. 95 Kodeksu wykroczeń.
     Zgodnie z poz. 189 tabeli B Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń ( Dz. U nr 208 poz. 2023), za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy może być nałożony mandat karny w wysokości 50 zł.
opr. A
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • panie Sawicki- Znaki zakazujące zatrzymywania lub postoju ustawia się na drogach m.in. w celach zachowania płynności ruchu, tak aby pojazdy parkujące nie utrudniały ruchu lub nie zagrażały bezpieczeństwu. Zatem zatrzymanie pojazdu w takich miejscach nawet w celu rozładunku towaru jest niedopuszczalne. ale nie dotyczy to ulicy Wigilijnej!!!!! tam policja nie reaguje nawet na wezwanie. może organy państwowe nie wiedzą co tamte znaki oznaczają?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    bywalec wigilijnej(2007-10-08)
Reklama