UWAGA!

Uzupełniające wybory ławników

 Elbląg, Uzupełniające wybory ławników
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

74 miejsca czekają na osoby, które chcą zostać ławnikami w elbląskich sądach. Urząd Miejski ogłosił nabór chętnych na podstawie wniosku prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. O czym warto wiedzieć?

W oparciu o wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu oraz na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) ogłasza się uzupełniający nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Elblągu.

- do Sądu Okręgowego w Elblągu – 66 osób, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby

- do Sądu Rejonowego w Elblągu – 8 osób, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 8 osób

UWAGA, zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023 PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU. Poniżej przypominamy zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników.
      
       1. Kto może zostać ławnikiem?
       Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
       1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
       2.    jest nieskazitelnego charakteru,
       3.    ukończył 30 lat,
       4.    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
       5.    nie przekroczył 70 lat,
       6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
       7.    posiada co najmniej wykształcenie średnie.
      
       2. Kto nie może zostać ławnikiem?
       Ławnikami nie mogą być:
       1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
       2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
       3.    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
       4.    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
       5.    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
       6.    duchowni,
       7.    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
       8.    funkcjonariusze Służby Więziennej,
       9.    radni gminy, powiatu i województwa.
      
       3. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
       Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
       1.    prezesi właściwych sądów,
       2.    stowarzyszenia,
       3.    inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
       z wyłączeniem partii politycznych,
       4.    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub www.elblag.eu

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika (dokumenty MUSZĄ być złożone w oryginałach)
      
       • informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
       • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia), można pobrać ze strony internetowej www.elblag.eu
       • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia), można pobrać ze strony internetowej www.elblag.eu
       • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
       • listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli (wzór druku można pobrać ze stworu www.elblag.eu)UWAGA - zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - miejsce stałego zamieszkania jest równoznaczne z miejscem stałego zameldowania.
       • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia),
       • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

UWAGA:
       Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego
       o stanie zdrowia ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ławników będzie odbywało się przy zapewnieniu wzajemnego bezpieczeństwa, wizyty w Urzędzie będą odbywały się wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta, który dodatkowo wchodząc do budynku będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.

Wszelkich informacji na temat uzupełniających wyborów ławnika można uzyskać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pod numerami telefonów: 55/ 239-30-95 oraz 55/ 239-31-06

Urząd Miejski w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama