UWAGA!

Tu bezdomni uzyskają pomoc podczas zimy

 Elbląg, Tu bezdomni uzyskają pomoc podczas zimy
fot. Straż Miejska

Urząd Miejski w Elblągu, podległe instytucje, organizacje pozarządowe i służby mundurowe przygotowane są w bieżącym sezonie zimowym, by skutecznie pomagać osobom bezdomnym. W ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie mające sprawdzić stan przygotowań poszczególnych jednostek do niesienia pomocy potrzebującym i koordynację działań w tym zakresie. Efektem spotkania jest m.in. tabela, w której zestawione zostały dane elbląskich instytucji udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.
      
       Jak co roku w okresie zimowym wszystkie służby miejskie i organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą podejmują zwiększone działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym. Wzorem lat ubiegłych ułożony został harmonogram wspólnych wyjazdów przedstawicieli MOPS z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji do miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, „pustostany”). Ta forma pomocy sprawdza się, jednakże często tylko minusowe temperatury zmuszają bezdomnych do szukania pomocy stacjonarnej.
      
       Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na bieżąco kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, wskazując miejsca gdzie mogą uzyskać pomoc. Funkcjonariusze podejmują interwencje w każdej wiadomej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.
      
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje osobom bezdomnym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, decyzje na pobyt w Schronisku dla bezdomnych przy ul. Nowodworskiej (dla mężczyzn), a w przypadku bezdomnych kobiet do Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży lub do właściwej placówki poza Elblągiem. Osoby potrzebujące mogą skorzystać z noclegowni, ogrzewalni, dostać skierowanie na gorący posiłek wydawany w jadłodajni prowadzonej przez Caritas, otrzymać zasiłek stały lub celowy.
      
       Osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc w Schronisku, Noclegowni i Ogrzewalni funkcjonujących na bazie Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49, prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa”. Placówka dysponuje ogółem 120 miejscami, w tym w schronisku 80 miejsc, noclegownia 30 i ogrzewalnia 10 miejsc, zabezpieczając pobyt, jeden gorący posiłek, odzież, obuwie, środki czystości, środki opatrunkowe, porady psychologiczne. Osoby wymagające pełnej całodobowej pomocy otrzymują dwa-trzy posiłki dziennie. Stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków zatrudnia pielęgniarkę i psychologa. W ramach realizowanego Programu prowadzone są działania streetworkingu skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.
      
       Ponadto przy Pogotowiu Socjalnym przy ul. Królewieckiej 102, funkcjonuje Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Jak co roku od 1 listopada przyjmowane są osoby bezdomne trzeźwe i nietrzeźwe. Osoby bezdomne mogą przebywać w noclegowni od godz. 19ºº do 7ºº rano dnia następnego, mogą się wykąpać, wyprać odzież oraz w razie konieczności skorzystać z pomocy lekarskiej.
      
       Caritas Diecezji Elbląskiej - jadłodajnia funkcjonująca przy Caritas (ul. Zamkowa 17), od 1 listopada wydaje gorący posiłek osobom potrzebującym, w tym osobom bezdomnym. Dziennie wydawanych jest do 100 posiłków przez 6 dni w tygodniu, w sobotę dodatkowo suchy prowiant na niedzielę i święta. Dodatkowo organizowana będzie Kolacja Wigilijna dla osób korzystających z posiłków. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym miasta.
      
       Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wzorem lat ubiegłych przyjmuje meldunki od instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Ponadto w ramach funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco podejmowane są interwencje w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.
      
       Gdzie szukać pomocy?
      
       Instytucje i organizacje pozarządowe działające w mieście na rzecz osób bezdomnych

       800 165 320 – bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Olsztyn działająca od 1.XI.2017 r. do 31.III.2018 r. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.
      
       Schronisko, Noclegownia, Ogrzewalnia im. Św. Brata Alberta
       ul. Nowodworska 49
       55 625 62 84 - dyżurka
       55 625 62 80 – Kierownik
       odnowaelblag@wp.pl
       Całodobowo
       Schronienie dla bezdomnych mężczyzn;
       Gorący posiłek ;
       W miarę możliwości zabezpieczenie w odzież i bieliznę osobistą;
       Świadczenia sanitarno-higieniczne;
       Porady psychologiczne;
      
       Pogotowie Socjalne

       ul. Królewiecka 102
       55 625 62 41 – biuro
       55 625 62 45 – dyżurka
       pogotowie.socjalne@wp.pl Całodobowo
       Noclegi dla osób bezdomnych w miesiącach XI-IV
       od 19 do 7 Osoby nietrzeźwe dowożone.
      
       W miesiącach zimowych XI - IV:
       Noclegi dla bezdomnych mężczyzn (trzeźwych i nietrzeźwych)
       Opieka lekarska;
       Świadczenia sanitarno-higieniczne;
       W miarę możliwości wymiana odzieży;
      
       Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
       ul. Nowodworska 49
       55 233 80 79 telefon czynny od 8ºº do 21ºº
       osrodekwsparcia.elblag@gmail.com
       Całodobowo
       Całodobowe schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi – osoby trzeźwe;
       Wyżywienie.
      
       Polski Czerwony Krzyż
       pl. Słowiański 13-14
       55 232 52 58
       pck-czech.lidia@wp.pl Poniedziałek- piątek
       800-1400 Wydawanie odzieży;
       W okresach przedświątecznych wydawanie żywności;
      
       Caritas Diecezji Elbląskiej
       ul. Zamkowa 17
       55 232 66 09
       514 140 850
       caritas@elblag.net Poniedziałek- piątek
       800-1500- biuro W miarę możliwości wydawanie środków czystości i odzieży;
       Jadłodajnia
       Poniedziałek- piątek: 1130-1330
       Sobota : 1130-1300 W miesiącach zimowych wydawanie gorącego posiłku od poniedziałku do soboty; sobota-wydawanie suchego prowiantu na niedzielę i święta;
      
       Straż Miejska

       ul. Winna 9
       986 – telefon alarmowy
       55 239 30 34
       55 239 30 40 – Centrum Zarządzania Kryzysowego
       straz.miejska@elblag.eu
       Poniedziałek – piątek
       730-2100
       sobota -niedziela
       1100-1900 Kontrolowanie miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;
       Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy;
       Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami w temacie udzielania pomocy osobom bezdomnym;
      
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
       tel. całodobowy
       55 239 30 tomasz.swiniarski@umelblag.pl
       całodobowo Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji pomocy dla osoby bezdomnej;
       Zbieranie meldunków od instytucji samorządowych dotyczących realizacji pomocy osobom bezdomnym;
       Bieżąca koordynacja pracy instytucji i organizacji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom bezdomnym.
      
       Komenda Miejska Policji w Elblągu

       ul. Tysiąclecia 3
       997 – tel. alarmowy
       55 230 15 50 / 55
       komendant@elblag.ol.policja.gov.pl
       całodobowo Kontrolowanie miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;
       Podejmowanie interwencji w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy,
       Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami w udzielania pomocy osobom bezdomnym
      
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

       ul. Winna 9
       55 625 61 00 sekretariat
       mops@mops.elblag.pl
       Poniedziałek - piątek
       7.30-15.30 Udzielanie pomocy osobom bezdomnym i wskazywanie miejsc noclegowych;
       Kierowanie osób bezdomnych do schroniska i sporządzanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia osoby w placówce;
       Udzielanie pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
       Wydawanie skierowań na gorący posiłek;
       W miesiącach zimowych pracownicy socjalni uczestniczą wspólnie ze Strażą Miejską i Policją w zespołach wyjazdowych, których celem jest kontrolowanie miejsc gromadzenia się osób bezdomnych
      
       Parafia Św. Rodziny
       ul. Aleja Odrodzenia 13
       tel. 55 235 75 53
       barten@onet.poczta.pl
       Cały tydzień
       1200 - 1300
       Gorący posiłek dla osób potrzebujących trzeźwych.
      
       Teen Challenge

       ul. Zw. Jaszczurczego 17
       tel. 503 555 022
       elblagteenchallenge@gmail.com
       poniedziałek – piątek, godz. 9- 13
       każdy piątek godz. 17 plac Dworcowy wydawanie ciepłych posiłków
       Punkt konsultacyjny dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej;
       Wydawanie ciepłych posiłków dla osób w trudnej sytuacji życiowej;
       Współpraca i instytucjami w temacie udzielania pomocy osobom bezdomnym.
      
       Adresy Zespołów ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej MOPS w Elblągu
       Kierownik: Joanna Stachowicz
       55 625 61 18
       ul. Winna 9 (parter) pokój 104
      
       Zespół ds. RWŚiPS - I

       55 625 61 78 (79)
       ul. Winna 9 (piętro III)
       pokój 402,406
      
       Zespół ds. RWŚiPS - II
       55 625 61 04 (12)
       ul. Winna 9 (piętro III)
       pokój 403,404,405,406
      
       Zespół ds. RWŚiPS - V
       55 230 60 42 (60)
       ul. Grunwaldzka 85
      
       Zespół ds. RWŚiPS - VI
       55 625 61 18 (33)
       ul. Winna 9
       pokój 105, 106
      
       Zespół ds. RWŚiPS - VII

       55 625 61 98 (99, 76, 45)
       ul. Winna 9
       pokój 407, 408, 417, 416
      
       Zespół ds. RWŚiPS - VIII

       55 625 61 95 (69, 84)
       ul. Mielczarskiego 22-24
      
Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama