UWAGA!

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej

 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej
Fot. 1 Rozpoczęcie napełniania trzeciego ciągu bioreaktora wodą technologiczną od strony komory nitryfikacji.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 107 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Proces oczyszczania ścieków jest niezwykle skomplikowany i złożony. Składa się z wielu etapów, na których skuteczność wpływa działanie wielu podzespołów. Jednym z kluczowych obiektów technologicznych biorących udział w biologicznym oczyszczaniu ścieków jest bioreaktor.

Obecnie dobiegają końca prace modernizacyjne w trzecim, ostatnim ciągu bioreaktora. Dzięki temu bioreaktor będzie mógł wkrótce pracować docelową objętością.

Pierwszy ciąg bioreaktora został poddany procesowi rozruchu jako jeden z pierwszych obiektów oczyszczalni wiosną 2021 roku, natomiast drugi ciąg w czerwcu 2022 roku.

Zmodernizowany bioreaktor zaczęto zapełniać wodą technologiczną (oczyszczonym ściekiem) w dniu 2 marca 2023 r (fot. 1). Po napełnieniu się zbiornika rozpoczęto test mieszadeł i aeratorów (fot. 2). Następnie rozpoczęto zastępowanie wody technologicznej osadem powrotnym, składającym się z żywych kultur bakterii, które będą prowadziły proces biologicznego oczyszczania ścieków. Po uzyskaniu zadawalających parametrów do ciągu bioreaktora zostaną doprowadzone ścieki i rozpocznie się właściwa praca ciągu 10.3.

 

Fot.2. Rozruch mieszadeł i aeratorów po zapełnieniu ciągu bioreaktora 10.3 wodą technologiczną. Na pierwszym planie aerator komory zmiennej ciągu 10.3.

 

Każdy z trzech ciągów bioreaktora składa się ze zblokowanych i powiązanych ze sobą komór technologicznych, w których zachodzą biologiczne procesy oczyszczania ścieków polegające na usunięciu ze ścieków związków węgla organicznego oraz związków biogennych tj. azotu i fosforu.

W pierwszej strefie znajduje się komora predenitryfikacji, do której doprowadzana jest cała ilość osadu powrotnego oraz część mechanicznie oczyszczonych ścieków. W komorze tej, wyposażonej w mieszadło zatapialne średnioobrotowe, zachodzi proces wstępnej denitryfikacji - redukcja związków azotu (azotanów) zawartych w osadzie powrotnym.

Z komory predenitryfikacji osad z częścią ścieków odpływa do komory defosfatacji, do której dopływa także pozostała część ścieków oczyszczonych mechanicznie. W komorze defosfatacji, wyposażonej w mieszadło zatapialne średnioobrotowe, w warunkach beztlenowych następują procesy biologicznego usuwania fosforu ze ścieków (fot. 3).

 

Fot. 3. Komora defosfatacji (KDF) przygotowana do napełnienia wodą technologiczną.

 

Z beztlenowej komory defosfatacji, ścieki kierowane są do komory denitryfikacji. W warunkach niedotlenionych zachodzi proces redukcji azotanów do azotu gazowego. Każda komora denitryfikacji wyposażona jest w dwa mieszadła zatapialne wolnoobrotowe.

 

Fot. 4. Komora denitryfikacji z mieszadłami.

 

Z komory denitryfikacji ścieki kierowane są do komory nitryfikacji, gdzie zachodzi proces utleniania azotu amonowego do azotu azotanowego. Każda komora nitryfikacji wyposażona jest w cztery aeratory powierzchniowe, które zapewniają tlen niezbędny do prawidłowego procesu nitryfikacji. W komorze nitryfikacji zainstalowano dwa mieszadła pompujące odpowiadające za recyrkulację wewnętrzną osadu na początek komory denitryfikacji.

W strefie nitryfikacji wydzielono komorę zmienną, gdzie zainstalowano zarówno mieszadła jak i system napowietrzania. Ta część reaktora może pracować jako komora denitryfikacji lub nitryfikacji w zależności od potrzeb (fot. 2).

Jednocześnie z pracami modernizacyjnymi poszczególnych obiektów technologicznych na oczyszczalni powstaje nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń.

Praca bioreaktora oparta będzie o algorytmy sterowania procesami (nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja, recyrkulacja zewnętrzna i wewnętrzna) zachodzącymi w poszczególnych jego strefach.

 

Fot 5. System sterowania procesami SCADA. Mieszadła i aeratory w fazie rozruchu.

 

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

 

 

---artykuł sponsorowany---


Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie