UWAGA!

Jak zostać policjantem

 
Elbląg, Jak zostać policjantem

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia, Komendant Miejski Policji w Elblągu ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem. W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu jest 14 wakatów. Najbliższy termin naboru to 7 listopad i 30 grudzień. Gorąco zachęcamy.

Jeśli zechcesz z nami pracować i odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, to wstąp w nasze szeregi. To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.
       Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych procedur. Trzymamy kciuki za sukces.
      
       Kto ma szansę na służbę w Policji?
       Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
       • posiadać polskie obywatelstwo,
       • posiadać nieposzlakowaną opinię,
       • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
       • korzystać z pełni praw publicznych,
       • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
       • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
       • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
       • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
       Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.
       Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.
       Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (w tym KMP w Elblągu).
       Przed złożeniem dokumentów dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.
      
       Przygotuj niżej wymienione dokumenty i ułóż je w następującej kolejności:
       Podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną komendę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wymieniasz je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
       wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych, kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).
       Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.
       W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.
       Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.
       Tak wyglądają etapy postępowania kwalifikacyjnego:
      
       1. Test wiedzy.
       Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
       Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony staraj się przyłożyć do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejsce w ostatecznym rankingu.
       Uwaga! zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn. zm.) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.
       Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
      
       2. Test sprawności fizycznej
       Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
       strój i obuwie sportowe.
       Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty. Sposób przeliczenia znajdziesz w tej samej zakładce.
      
       3. Badania psychologiczne.
       Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z następujących części: indywidualnego badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem, która dotyczy doświadczeń kandydata, jego postaw, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji oraz z podsumowania wyników badania i rozmowy.
       Za test psychologiczny możesz uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.
       Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik testu psychologicznego – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.
      
       4. Rozmowa kwalifikacyjna.
       Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.
       Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, Ty zostaniesz skierowany na kolejny etap. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.
      
       5. Komisja lekarska.
       W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.
      
       6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego.
       W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.
       Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.
      
       7. Lista rankingowa
       Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji odnajdziesz informację jak punktowane są poszczególne etapy postępowanie kwalifikacyjnego, ile minimum trzeba uzyskać punktów na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe.
       Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów. Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.
       Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji.
       Natomiast w przypadku, gdy zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach, jednak nie później niż w terminie 1 roku od dnia przeprowadzenia w stosunku do Ciebie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu psychologicznego. W dalszym ciągu decydować o tym będzie suma uzyskanych przez Ciebie punktów.
       Podsumowując: postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z etapów nie punktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna). Szczegółowa punktacja dostępna jest w Informatorze dla kandydata.
       Po przyjęciu do służby pojedziesz na ok. 6,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 53 dni, czyli będziesz musiał odbyć 37 służb oraz dodatkowe 2 dni zajeć szkoleniowych. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.
       A potem - do służby we wskazanej przez Ciebie jednostce. Zostałeś przecież policjantem.
       W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu jest 14 wakatów. Najbliższy termin naboru to 7 listopad i 30 grudzień br.
      
Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
 • informacje na stronie www, Internetowe Forum Policyjne - Glino pomóż sobie sam, pisanych przez samych policjantów . To źródło wiarygodne moim zdaniem.
 • Nie bierzcie byle kogo, bo potem jesteście źle oceniani, co ma cholerny wpływ na waszą pracę. Czarne owieczki nie powinny pracować w tak prestiżowej formacji.
 • Jak patrzę na to co dzieje się w tej policji to w życiu nie chciałbym zostać jednym z nich. Z resztą zawsze będę wierny swojej formacji STRAŻ GRANICZNA pomimo już emerytury miło wspominam ten piękny czas.
 • Droga siostro, drogi bracie Chcesz niebieskie nosić gacie Mieć pistolet i kajdanki W pracy spędzać wszystkie ranki Na wypłatę mieć jałmużnę Obowiązki bardzo różne Dla przykładu dwudziestego Do kościoła marsz kolego Jedenasty gdy przychodzi Na nowennę czas nadchodzi Świątki, piątki i niedziele Będziesz spędzał wciąż w kościele To zadania podstawowe One są obowiązkowe Policjantem będziesz z nazwy To już zawód nie tak ważny Społeczeństwo z nas się śmieje Resort nie wie co się dzieje Związki pisma wysyłają Na odpowiedź wciąż czekają Do premiera się udają Lecz go w pracy nie zastają Starzy mają dość wszystkiego Także przychodź ty kolego Testy zdać ci pomożemy Do Policji cię przyjmiemy Jeśli księdza w rodzie masz Świetnie sobie radę dasz Dzisiaj będziesz kierownikiem A za tydzień naczelnikiem… Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie, jak to będzie
 • Bo niektórym wydaje się, że służba to poświęcenie za kromkę chleba, a nagrodą jest poklepanie po plecach przez przełożonego i order na trumnie. ..
 • Niech zawierzą bezpieczeństwo narodu jakiemuś świętemu ja kto zrobili z energetyką i po problemie nie będzie potrzeba zatrudniać policji zresztą jak patrzę na niektórych którzy tam pracują to pójście do tej formacji im życie uratowało bo nic innego nie potrafią jak stać, chodzić, czasem nawet pisać i czytać nie potrafią dobrze że patrole są dwuosobowe to zawsze dają jednego który coś tam umie a drugi tylko statystuje. Hashtagi: #policja,#tworcykonfetti,#obroncypislamu
 • Ciekawa oferta. Tylko proszę mi odpowiedzieć dlaczego policjantów nazywają psy, . psiarnia
 • Słabe
 • Nie polecam.
 • Stoi chłopczyk z podstawówki przy krawężniku i patrzy jak policjant kieruje w galowym mundurze ruchem. Stoi i patrzy i patrzy a policjant napełniony dumą że ma fana podszedł do niego i pyta: Co jak dorośniesz to też zostaniesz policjantem!!!!! A mały na to: Nie ja się dobrze uczę.....
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  7
  3
  Ręceopadają(2019-09-05)
 • skad pobrac te dokumenty ? czy w XXI wieku musze isc na komende pod dokumenty zamiast pobrac je z internetu?
 • nie nie musisz możesz posadzić d...e przed komputerem popatrzeć potem popatrzeć.....aż wrescie przekonasz się że bez komuptera laptopa telefonu da się żyć
Reklama