UWAGA!

Więcej pieniędzy na dożywianie

Dzięki staraniom wojewody we wrześniu województwo warmińsko-mazurskie otrzymało dodatkowo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ponad 6 milionów złotych na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Pozwoli to w stu procentach zaspokoić potrzeby zgłoszone przez gminy w roku 2009.

Program realizowany jest od 2006 roku. Jego celem jest wspieranie gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym; długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia; upowszechnienie zdrowego stylu żywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach; rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
       Pomocą w ramach programu objęte są: dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji z różnych powodów (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej)w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
       Mogą one liczyć na posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego; zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
       Możliwe jest również finansowanie w ramach programu kosztów utworzenia nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłku i dowozu posiłku.
       Dodatkowo od 1 stycznia 2009r. dożywianiem w formie posiłku, bez konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej, mogą być objęte dzieci korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego zarówno w przedszkolach, jak i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniowie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wprowadzona zmiana umożliwia dożywianie w szkołach faktycznie głodnych dzieci i uczniów, które z różnych powodów, najczęściej od nich niezależnych, nie mają szansy na spożycie żadnego posiłku w szkole, w której przebywają znaczną część dnia.
       Źródłem finansowania programu jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne gmin. Warunkiem przyznania dotacji z budżetu państwa jest zapewnienie 40 proc. udziału gminy w ponoszeniu przewidywanych kosztów realizacji programu. Na uzasadniony wniosek gminy (tj. wysoka stopa bezrobocia, charakter gmin typowo popegeerowski, duży stopień pauperyzacji społeczeństwa, duża liczba osób w gminach pozostających bez zatrudnienia), wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych nie może wynosić mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji programu.
      
oprac. A na podst. info. rzecznika prasowego wojewody
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama