UWAGA!

Wojewódzka Rada Seniorów w Olsztynie

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski weźmie udział w seminarium dotyczącym utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów, które odbędzie się 29 kwietnia 2010 roku o godz. 10.30 w sali 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorem spotkania jest Federacja Organizacji Socjalnych.

 Osoby starsze – dane statystyczne:
       W Polsce liczba ludności powyżej 60 roku życia wynosi około 16%. Liczba ta w województwie warmińsko-mazurskim kształtuje się na tym samym poziomie, zgodnie z danymi statystycznymi za 2008 rok Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Zgodnie z danymi zawartymi w Programie „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach” w 2010 roku będzie żyć w Polsce już około 25% osób, które ukończyły 60 lat.
      
       Domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz środowiskowe domy samopomocy:
      
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje:
       a) 41 domów pomocy społecznej, w tym:
       - 8 przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku (łączna liczba miejsc 432),
       - 4 łączone, tj. dla osób w podeszłym wieku i dla osób somatycznie chorych (łączna liczba miejsc 286)
       b) 6 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o łącznej liczbie miejsc 187.
       Miejsca te stanowią około 26% wszystkich miejsc w placówkach całodobowych województwa warmińsko mazurskiego. Powyższe placówki posiadają zezwolenia wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i są wpisane do rejestrów udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Prowadzone rejestry w Urzędzie. Wszystkie te placówki zapewniają całodobowe usługi bytowe określone w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości. Ww. jednostki realizują także usługi opiekuńcze, tj. udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym w razie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz kontakty z otoczeniem.
       Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonują 42 środowiskowe domy samopomocy, w których osoby starsze z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie.
      
       Zadania realizowane na rzecz osób osób starszych, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
        1. Realizowane przez administrację rządową w województwie:
       Do zadań Wojewody w powyższym zakresie należy prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz nadzór nad tymi placówkami.
       2. Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła:
       W 2009 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił konkurs dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na łączną kwotę 1.000.000 zł na zadanie mające na celu pomoc społeczną m. in. dla osób starszych, w tym wsparcie osób z chorobą Alzheimera.
       W bieżącym roku wielkość środków przeznaczonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie ww. zadań w ramach konkursu wynosi 900.000 zł. Jednym z głównych celów konkursu jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób i rodzin w kryzysie oraz osób podlegających przemocy, w tym także niepełnosprawnych i starszych.
       Ponadto, celem tego programu jest również wsparcie osób z chorobą Alzheimera, w tym rozwój usług na rzecz osób chorych i ich rodzin, poprzez poradnictwo specjalistyczne, dzienne formy wsparcia, jak również aktywizacja osób starszych poprzez włączanie w działania na rzecz środowiska lokalnego, w tym:
       - pobudzanie inicjatywy do wzajemnej pomocy (wychodzącej poza grono rodziny),
       - rozwijanie nowych zainteresowań i podejmowanie dla własnego rozwoju pracy umysłowej, aktywności artystycznej, sportowej i in.,
       - stworzenie możliwości zaspokojenia różnorodnych potrzeb kulturalno-oświatowych,
       - tworzenie klubów samopomocowych i wsparcia, których celem jest wzmacnianie i aktywizowanie społeczności lokalnych w przezwyciężeniu różnorodnych problemów,
       - promocję aktywnego stylu życia.
       3. Wojewódzki Program na rzecz osób starszych na lata 2009– 2013
        Program „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach” ma charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, jednostek służby zdrowia, instytucji kościelnych, a także podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową i społeczną oraz organizacji społecznych. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależeć będą długofalowe efekty zaplanowanych działań. Rolą Programu jest przede wszystkim zdiagnozowanie problemów, na jakie napotykają seniorzy w swym codziennym życiu, określenie ich potrzeb, a następnie wyznaczenie kierunków działań, jakie należałoby podjąć na przestrzeni kolejnych lat, aby województwo warmińsko-mazurskie stało się miejscem, gdzie seniorom będzie żyło się godnie i bezpiecznie. Program ten ma być zatem impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów regionu Warmii i Mazur, zapobiegając tym samym powielaniu i rozproszeniu działań w tym kierunku. Misją Programu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób starszych oraz kształtowanie pozytywnego obrazu starości w świadomości społecznej, współpraca międzypokoleniowa i rzecznictwo interesów. Niniejszy Program określa następujące cele strategiczne:
       - Poprawa stanu zdrowia osób starszych.
       - Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych.
       - Pełnoprawny, aktywny udział osób starszych w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.
       - Poprawa wizerunku osób starszych w społecznościach lokalnych.
       - Rzecznictwo interesów osób starszych.
      
Edyta Wrotek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama