UWAGA!

Alimenty na dziecko - jak i w jakiej kwocie można je uzyskać?

 Alimenty na dziecko - jak i w jakiej kwocie można je uzyskać?

Po rozwodzie, kiedy jeden z rodziców sprawuje główną opiekę nad dziećmi, drugi rodzic powinien płacić alimenty na ich rzecz. Obowiązek alimentacyjny wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, i wiąże się z występowaniem pokrewieństwa oraz więzi między rodzicem a dziećmi. Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Aby uzyskać alimenty, rodzic opiekujący się dzieckiem powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o ich ustalenie. Nie jest to jednak jedyna droga prawna.

 

Kto i dla kogo powinien płacić alimenty?

 

Przepisy określają wyraźnie, kto jest zobowiązany do płacenia świadczeń alimentacyjnych względem dziecka - do tej grupy należą krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Świadczenie może być wypłacane opiekunowi dziecka małoletniego, chyba że dziecko to posiada majątek, z którego dochody pozwalają na utrzymanie. W niektórych przypadkach możliwe jest prawne uchylenie obowiązku płacenia alimentów - dotyczy to dzieci pełnoletnich, które nie dokładają starań, aby utrzymać się samodzielnie, a także sytuacji sprzecznych z zasadami życia społecznego lub narażających rodzica na znaczący uszczerbek finansowy.

 

Obowiązek alimentacyjny ustalony przez sąd

 

Obowiązek płacenia alimentów najczęściej ustalany jest w sądzie. Odpowiednim do rozpatrzenia sprawy jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego, a więc osoby, która będzie płaciła alimenty. Żądanie zasądzenia alimentów należy wyrazić w pozwie sądowym, który oprócz niezbędnych dla tego pism danych, będzie zawierał również wysokość alimentów oraz datę wpływu należności na konto powoda. Chcąc uniknąć opóźnień i jak najszybciej otrzymać pieniądze, warto w pozwie wnieść również o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wymagalności.

 

Obligatoryjną częścią pozwu o alimenty jest uzasadnienie. Powód musi więc wskazać przyczyny, dla których ubiega się o wskazaną w pozwie sumę alimentacyjną. Powinien opisać swoją sytuację materialną oraz jak wygląda sytuacja materialna pozwanego, należy też wykazać, ile wynoszą miesięczne wydatki dotyczące usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a wyliczenia te poprzeć konkretnymi dowodami - rachunkami, zaświadczeniami lub zeznaniami świadków. Lista załączników powinna się znaleźć na końcu pozwu. W pozwie można wnieść również o tzw. zabezpieczenie alimentów na czas postępowania sądowego, czyli zobowiązanie pozwanego rodzica do zapłaty jednorazowo lub okresowo określonej kwoty pieniężnej.

 

Na podstawie tak złożonego pozwu sąd przeprowadza przewód sądowy, a po wysłuchaniu zeznań stron i świadków, wydaje orzeczenie dotyczące wysokości alimentów lub oddala powództwo. Warto pamiętać, że raz wydane orzeczenie pozostaje w mocy przez wiele lat, a żeby zmienić wysokość alimentów, jedna ze stron powinna wnieść do sądu stosowne pismo. Tą drogą można zawnioskować zarówno o podwyższenie alimentów, jak i obniżenie alimentów. Sytuacja ta ma miejsce stosunkowo często - potrzeby dziecka rosną z wiekiem, wówczas zasadne jest zwiększenie kwoty świadczenia. Z kolei jeśli rodzic płacący alimenty utracił część dochodów i nie jest w stanie dłużej płacić tak wysokich alimentów, powinien wnieść o ich zmniejszenie ze względu na zmianę sytuacji materialnej.

 

Jak uzyskać alimenty na dziecko poza sądem?

 

Co do zasady, jednego z rodziców do płacenia alimentów powinien zobowiązać sąd na drodze orzeczenia w sprawie z wniosku rodzica opiekującego się dziećmi. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, a stanowi go sytuacja, w której oboje rodzice są zgodni co do częstotliwości wypłacania alimentów i ich wysokości. Wówczas mają oni możliwość pominięcia rozprawy sądowej i podpisania umowy dotyczącej wypełniania obowiązku alimentacyjnego przez jednego z rodziców. Taką umowę należy zawrzeć u notariusza.

 

Istnieją też sytuacje, w których obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dzieci nie jest wypełniany. Następuje to głównie wtedy, kiedy rodzic nie ma wystarczających środków finansowych lub z premedytacją uchyla się od łożenia na utrzymanie dzieci. Wówczas alimenty wypłacane są z Funduszu Alimentacyjnego, jednak ich wysokość jest ograniczona do 500 zł miesięcznie w przypadku osób, które nie osiągają 900 zł dochodu miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Osoby, które ten pułap przekraczają, również mogą otrzymać świadczenie z tego Funduszu, jednak wówczas obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli próg 900 zł został przekroczony o 100 zł, to również o tę kwotę pomniejszane są alimenty, a więc beneficjent otrzymuje ostatecznie nie 500, a 400 zł. Należy podkreślić, że zanim rodzic wystąpi o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, powinien skierować wniosek do komornika o wszczęcie alimentacyjnej egzekucji komorniczej. Dopiero jeśli ta nie przyniesie żadnego rezultatu, a pieniądze wciąż nie trafią do rodzica sprawującego opiekę nad dziećmi, można ubiegać się o wypłatę świadczenia z Funduszu.

 

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących ze strony https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.

 

 

---materiał promocyjny---

.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie