UWAGA!

Mediacje – ostatnia deska ratunku

 Mediacje – ostatnia deska ratunku

 Mediacja jest alternatywnym w stosunku do sądu sposobem rozwiązywania konfliktów. Jest to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Problemy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązania sporu jest możliwe we wszystkich sprawa, w których zgodnie z prawem dopuszczalne jest zawarcie ugody. Przedmiotem uzgodnień mogą być m.in. sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe jak również konflikty w biznesie dotyczące spraw finansowych, czy warunków wykonania kontaktu oraz wiele innych spraw.
       Mediacja daje oby stronom postępowania wiele korzyści. Strony samodzielnie decydują o formie rozwiązania konfliktu, nikt im tego nie narzuca. Dzięki prowadzonemu dialogowi z udziałem profesjonalnego mediatora można zrozumieć własne potrzeby, obniżyć poziom negatywnych emocji. Poza tym mediacja daje szansę na szybki, tanie i ostateczne rozwiązanie sporu w formie polubownego porozumienia. W sprawach karnych mediacja daje możliwość kontroli sposobu rozwiązania problemów pojawiających się w wyniku przestępstwa oraz sposób zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sprawca również może osiągnąć korzyści z udziału w postępowaniu mediacyjnym. Dzięki mediacji ma szansę na porozumienie się z pokrzywdzonym w zakresie sposobu i terminu zadośćuczynienia. Mediacja przyczynia się również do szybszego zakończenia postępowania tym samym sprawca ma szansę na szybsze zatarcie skazania.
       Przy tak szerokim spektrum spraw praca mediatora daje szerokie możliwości rozwoju. Mediator w swojej pracy styka się z problemami rodzinnymi, biznesowymi, czy z zakresu prawa karnego. Każda sprawa wymaga od mediatora zaangażowania polegającego na poznaniu specyfiki problemu, podstawy prawnej danego zagadnienia. Mediacja skłania również mediatora do poznania podstaw psychologii konfliktu, relacji międzyludzkich itp. dzięki takim wymaganiom każda prowadzone przez mediatora sprawa przyczynia się do rozwoju osobistego mediatora, jak również do poszerzenia wiedzy i zdobycia kolejnego ciekawego doświadczenia.
       Dotychczas mediacja nie była zbyt często wykorzystywanym narzędziem przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Przyczyn tego było wiele, m.in. brak odpowiednich regulacji prawnych. Od 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Nowa ustawa wprowadza system usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, zachęcających do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku procesu, z drugiej natomiast zapewniających odpowiednią jakość usług mediacyjnych. Celem tych zmian jest skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów postępowania - zarówno po stronie uczestników jak i państwa. Mediacja jest nie tylko szybsza i tańsza. Jest także przyjazna dla skonfliktowanych stron, zapewnia odformalizowanie procedury, poufność oraz możliwość wypracowania rozwiązań uwzględniających przyszłe relacje. Nowelizacja zakłada upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych (również rodzinnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy), co powinno zaowocować zwiększoną liczbą spraw kierowanych do postępowania mediacyjnego.
       Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej działa od 2004 roku. Skupia w swym gronie mediatorów, mających doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych (sprawy biznesowe, z zakresu prawa pracy) oraz karnych. Każdy z mediatorów ECMiAS posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone ukończonym profesjonalnym kursem na mediatora oraz innymi licznymi, których tematyka w każdym zakresie dotyka problemów rozwiązywanych w drodze mediacji.
       W świetle zmian w przepisach dotyczących mediacji cywilnych jak i karnych, które zapowiadają zintensyfikowanie wykorzystania narzędzia rozwiązywania sporów jakim jest mediacja, ECMiAS pragnie zaprosić wszystkie chętne osoby do zdobycia umiejętności mediatora w trakcie profesjonalnego szkolenia. Kurs ten będzie prowadzony przez prawników, psychologów i mediatorów, co daje gwarancję zdobycia szerokiego zakresu wiedzy z zakresu podstaw prawa i psychologii, a także zdobycia praktycznych umiejętności mediacyjnych. Zakres tematyczny tego szkolenia całkowicie wyczerpuje wymagania stawiane przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków jakie ma spełniać mediator. Ukończenie kursu na mediatora da szansę osobie zainteresowanej do podjęcia pracy mediatora.
      
       Więcej informacji nt kursu na mediatora pod nr tel. 556424425 lub esas_1@wp.pl.
      
---------- Ogłoszenie płatne --------

      
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie