UWAGA!

Jak działa miasto w obliczu koronawirusa

 Elbląg, Jak działa miasto w obliczu koronawirusa
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Od środy (22 kwietnia) do odwołania o wiele więcej spraw w Urzędzie Miejskim w Elblągu załatwimy zdalnie, listownie lub telefonicznie. O nowych zasadach przeczytamy w najnowszym komunikacie prezydenta Elbląga.

1. Urząd nie przerywa pracy, kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez internet i telefon.

2. W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).

3. Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

4. Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert).  W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

5. Porady prawne udzielane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną.

6. Zawieszone zostają również przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji oraz wszelkie umówione wcześniej spotkania i wizyty.

7. Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.

8. Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów oraz Radni Rady Miejskiej po okazaniu legitymacji.

9. Zadania niezbędne w zakresie świadczenia usług komunalnych realizowane są na bieżąco, bez zakłóceń, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów zewnętrznych i związanymi jedynie z koniecznością zachowania zwiększonej ostrożności i ograniczenia kontaktów bezpośrednich.

- Dostawa wody, odbiór ścieków, pogotowie wodno-kanalizacyjne, dostawa ciepła i ciepłej wody oraz pogotowie ciepłownicze funkcjonują na bieżąco,

- Komunikacja miejska świadczy usługi według rozkładów sobotnich z modyfikacją na dublowania pojazdów w godzinach szczytu,

- Realizowane są usługi cmentarne.

- Odbiór odpadów odbywa się normalnie z jedynym ograniczeniem w funkcjonowaniu PSZOK przy ul. Mazurskiej, gdzie okresowo wstrzymano bezpośrednie przyjmowanie odpadów od mieszkańców.

 

Szczegółowy opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom określonych w cytowanym rozporządzeniu:

1. Rejestracja zgonów, która będzie odbywała się na bieżąco. Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego będzie mogła wejść tylko jedna osoba, dokonująca zgłoszenia zgonu. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55 239-30-83.

2. Rejestracja noworodków, która będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55 239-30-80, e-mail: usc@umelblag.pl.

3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ślubów, będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-81. Uroczystości ślubne odbędą się planowo, jednak na salę ślubów wpuszczani będą jedynie nowożeńcy i  ich świadkowie.

4. Załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, które będą odbywać się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerami  telefonów: 55 239-30-93 lub 55 239-30-94.

5. Wykonanie obowiązku meldunkowego można dokonać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 55 239-34-72 , 55 239-34-73, 55 237-34-74.

6. Wydawanie praw jazdy:

- Wnioski o wydanie/przedłużenie/wymianę prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem można załatwiać za pośrednictwem platformy e-Urząd, dostępnej na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu (zakładka „wniosek prawo jazdy on-line” dostępna jest pod adresem w tym celu niezbędny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

- Wnioski związane z wydaniem prawa jazdy można również przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

- Odbiór dokumentów związanych z prawem jazdy będzie możliwy po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w budynku Referatu Obsługi Kierowców, Pl. Dworcowy 4. Termin wizyty prosimy ustalać pod numerami  telefonów: 55 237-47-83, 55 237-47-84.

- Szczegółowe informacje w zakresie praw jazdy  można uzyskać pod numerami telefonów: 55 237-47-83, 55 237-47-84.

 

Ważne informacje - w przypadku, gdy ważność dokumentu:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego,

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

7. Wydawanie dowodów rejestracyjnych:  

- Sprawy dotyczące zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu można załatwić poprzez platformę e-PUAP (obywatel.gov.pl).

- Wnioski związane z rejestracją pojazdów można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

- Odbiór dokumentów związanych z rejestracją pojazdów będzie możliwy po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w budynku Referatu Obsługi Kierowców, Pl. Dworcowy 4. Termin wizyty prosimy ustalać pod numerami  telefonów: 55 237-47-71, 55 237-47-72, 55 237-47-73, 55 237-47-74, 55 237-47-75, 55 237-47-76, 55 237-47-77, 55 237-47-78, 55 237-47-79, 55 237-47-81, 55 237-47-82.

 - szczegółowe informacje uzyskać pod numerami telefonów: 55 237-47-72, 55 237-47-74, 55 237-47-75, 55 237-47-81, 55 237-47-82.

 

Ważne informacje:

1)    Informujemy, że czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2)    Pozostałe sprawy związane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych - szczegółowe informacje uzyskać pod numerami telefonów:   55 239-31-22, 55 239-31-72, 55 237-47-71, 55 237-47-72, 55 237-47-73, 55 237-47-74, 55 237-47-75, 55 237-47-76, 55 237-47-77, 55 237-47-78, 55 237-47-79, 55 237-47-81, 55 237-47-82, 55 237-47-83, 55 237-47-84.

 

8. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Wnioski związane z  załatwieniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-69.

 

9. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane:

- Wnioski związane z  załatwieniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osoby nadzorującej: 55/239-30-70.

 

10. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- Wnioski związane z  załatwieniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osoby nadzorującej: 55/ 239-30-70.

 

11. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji:

- Sprawy dotyczące wydawania decyzji można załatwić poprzez platformę  e - PUAP (obywatel.gov.pl).

- Wnioski związane z wydaniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osób nadzorujących: 55 239-31-04 i 55 239-31-03, e-mail: dos@umelblag.pl.


        

12. Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu miasta Elbląg (z wyłączeniem nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków):

- Sprawy dotyczące wydawania decyzji można załatwić poprzez platformę e-PUAP (obywatel.gov.pl).

- Wnioski związane z wydaniem decyzji można przesyłać za pośrednictwem poczty lub pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Telefon do osób nadzorujących: 55/239-33-42 lub 55/239-31-08, e-mail: dos@umelblag.pl

- Decyzja będzie wydana po uprzednich oględzinach w terenie z zachowaniem wprowadzonych stałych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa.

 

Rozumiejąc, iż powyższe rozwiązania powodują dla mieszkańców pewne niedogodności apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość.

 

Prezydent Elbląga


        


Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Koronawirus

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
 • Działa steramowanie,zdalnie i online !
 • Baza wirusów została zaktualizowana.
 • Jak ładnie wszystko opisane Później zderzenie z rzeczywistością... Ale dobrze że jest plan .
 • Emocje tu są zbędne. Ta informacja o działaniu UM jest efektem zaleceń Rządu i dotyczy wszystkich samorządów w Polsce. Mówił o tym premier na wieczornej konferencji we wtorek 21 kwietnia. To wtedy przedstawił właśnie ten sposób pracy jako obowiązujący od dzisiaj do odwołania. I nie jest jakaś forma ochrony urzędników, a zwyczajny rozsądek. To właśnie z chwilą odwołania stanu epidemii najwięcej zadań do realizacji będą mieli urzędnicy wszystkich urzędów tak państwowych, samorządowych czy też bankowych. To bowiem od nich będzie zależało tempo powrotu kraju na właściwe tory. W każdym kryzysie niezwykle istotna jest ostatnia, czwarta faza jego przezwyciężania, to jest przywrócenie stanu istniejącego przed każdą formą kryzysową.
 • W teorii
 • od 50 lat
 • Włodarze tej dziury jeszcze bardziej odwrócili się od mieszkańców . mEmblong stan umysłu
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  9
  0
  Gość 45(2020-04-22)
 • Powiew świeżości
 • To już nie Elbląg , tylko Julianów!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  3
  0
  KolejnyDoWyżywienia(2020-04-22)
 • Ważne pytanie-Redakcjo, proszę o ustalenie, czy włodarze naszego miasta przekazują już nasze dane osobowe na potrzeby tzw. "wyborów". ? na razie nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej, więc przekazanie takich danych należy zgłosić jako przestępstwo w myśl przepisów RODO. czy w Elblągu to się już dzieje?
 • Wróblewski najgorszy nierób, i jego zastępcy Czyżyk i Nissan, i ci radni nieporadni, wzieli darmowe laptopy, siedzą w domach i martwią się nazwami rond w mieście, paranoja normalnie, i gdzie jest kłamczuch Tomczyński, który miał obniżyć diety nierobów w tym także swoją?
 • czas pandemii to czas totalnego nierobstwa w elblągu zezwolenie odgornie na prace zdalna w urzedach spowidowalo opieszalosc urzedow instytucjii umiejskiego. nie widzę zeby władze miasta radni cokolwiek robili w zakresie poprawy sytuacji bezrobotnych i przedsiebiorstw a także zwykłych ludzi... pomoc dla mieszkańców jest z e r o wa
Reklama